Orzecznictwo

Gdy zmieniają się przepisy, organ powinien o tym poinformować

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Zmiana stanu prawnego, która nakłada na obywateli dodatkowe obowiązki, powinna być przeprowadzana w taki sposób, aby obywatele mieli możliwość podołania nowym obowiązkom i przygotowania się na zmiany
Tak wynika z [b]wyroku WSA w Warszawie z 15 grudnia 2009 r., II SA/Wa 800/09[/b].
[srodtytul]Jaki był problem[/srodtytul] Komendant główny policji utrzymał w mocy decyzję komendanta wojewódzkiego cofającą S.M. pozwolenie na broń palną gazową do ochrony osobistej.
Powodem cofnięcia pozwolenia było nieprzedstawienie w ustawowym terminie orzeczeń lekarskiego i psychologicznego, potwierdzających możliwość dysponowania bronią palną. S.M. złożył pisemne oświadczenie, że pozwolenie na broń palną gazową uzyskał w 1993 r. na określony czas, a decyzją z 1997 r. zostało ono zmienione na bezterminowe. Dodał, że w otrzymanym pozwoleniu nie było żadnej adnotacji o potrzebie przedkładania co pięć lat orzeczeń lekarskiego i psychologicznego. W związku z tym egzekwowanie od niego tego obowiązku jest bezpodstawne. Sprawa trafiła do sądu. [srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul] WSA stwierdził, że skarga zasługuje na uwzględnienie. Przypomniał, że jedną z kluczowych zasad postępowania administracyjnego jest wyrażona w art. 8 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FEBF877810A694D887EFA3AF1E7616A4?n=1&id=133093&wid=296180]kodeks postępowania administracyjnego[/link]. zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa. Zasada ta wyznacza standardy funkcjonowania organów administracji publicznej, które powinny działać w taki sposób, aby podstawy ich działania były zrozumiałe dla obywateli, a skutki niedopełnienia obowiązków służbowych czy niewłaściwe prowadzenie postępowania nie może działać na niekorzyść obywateli. W rozpatrywanej sprawie organy policji naruszyły tę zasadę. Co prawda w związku z wejściem w życie 19 marca 2000 r. nowej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D0490063E9476C6596FC08CCB6496BCC?id=172752]ustawy z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji[/link] stare pozwolenia na broń, wydane na czas nieokreślony, straciły swoją ważność w roku 2005. Wtedy to zaczęto wzywać osoby posiadające stare zezwolenia do przedstawienia orzeczeń lekarskich, poświadczających zdolność do posługiwania się bronią. Takie postępowanie organów policji było prawidłowe, co zostało potwierdzone przez orzecznictwo sądów administracyjnych. Jednak w rozpatrywanej sprawie brak jest dowodów, z których wynikałoby, aby organ I instancji wezwał stronę do przedstawienia odpowiednich orzeczeń lekarskich. Tym samym organy policji bezpodstawnie uznały, że skarżący był poinformowany o konieczności przeprowadzenia badań. Należy bowiem podkreślić, że [b]przy zmianie prawa, szczególnie w tak specyficznym obszarze, jakim jest kwestia pozwoleń na broń, organy powinny informować obywateli o nowych obowiązkach[/b]. Tym bardziej że skarżący jest osobą wiekową, niemającą zawodowej styczności z problematyką prawniczą lub administracyjną. Organy odpowiedzialne za wdrażanie przepisów powinny dokonać szczególnej staranności z zaznajomieniem obywateli ze zmianami. W rozpatrywanej sprawie tego nie uczyniono.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL