fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Zarobki nie zawsze wynikają z angażu

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Podstawowym dokumentem określającym warunki wynagradzania nie jest umowa o pracę zawierana z daną osobą, lecz układ zbiorowy lub regulamin płacowy
Czy w treści umowy o pracę można określić jedynie wysokość wynagrodzenia zasadniczego, a w zakresie pozostałych warunków płacy zawrzeć odesłanie do regulaminu pracy? Czy umowa o pracę musi określać konkretne składniki wynagrodzenia i ich wysokość? Jak odnieść powyższy problem do zmian płacy nauczycieli zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=68EF0B555C683AC58A1C8D432347E40B?id=182007]Kartą nauczyciela[/link]? [i]– pyta czytelnik.[/i]
[srodtytul]Przepisy wewnętrzne[/srodtytul] Umowa o pracę zgodnie z art. 29 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=29C99482BAE2C4C0B84E457592D3F3CF?id=76037]kodeksu pracy[/link] określać ma warunki pracy i płacy, w szczególności wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy ze wskazaniem składników wynagrodzenia.
Kodeks pracy stanowi jednak, że zasadniczym dokumentem określającym warunki wynagradzania za pracę nie jest umowa o pracę zawierana z konkretnym pracownikiem, lecz układ zbiorowy pracy lub w jego braku regulamin wynagradzania ustalony przez pracodawcę (po uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, jeśli taka działa u pracodawcy). Nie znajduje natomiast uzasadnienia zamieszczanie postanowień dotyczących warunków wynagradzania w regulaminie pracy, którego rolą jest przede wszystkim ustalenie reguł porządkowych panujących w miejscu pracy. Prawidłowe będzie natomiast określenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego w treści umowy o pracę oraz odesłanie w zakresie pozostałych warunków płacy do obowiązującego układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania. [srodtytul]Karta nauczyciela[/srodtytul] [b]Nieco odmiennie sytuacja kształtuje się w odniesieniu do nauczycieli[/b] ze względu na szczegółową regulację warunków wynagradzania nauczyciela w Karcie nauczyciela oraz rozporządzeniach wykonawczych. Zgodnie z art. 91c [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C07BF9854A29686DA3A4F9A4F62ED04B?id=182007]Karty nauczyciela[/link] kodeks pracy znajduje w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy jedynie pomocnicze zastosowanie. Natomiast akt mianowania lub umowa o pracę określa wynagrodzenie nauczyciela lub sposób jego ustalania. W związku z tym [b]za dopuszczalne uznać należy określenie w umowie o pracę części wynagrodzenia, a w pozostałym zakresie określenie jedynie sposobu ustalania wynagrodzenia, np. na podstawie treści rozporządzeń wykonawczych czy też regulaminu wynagradzania.[/b] Warto także zauważyć, że art. 39 Karty nauczyciela określa wprost moment zmiany wysokości wynagrodzenia, nie uzależniając go od uprzedniego wypowiedzenia zmieniającego. Zmiana następuje co do zasady pierwszego dnia miesiąca następującego po zaistnieniu przyczyny zmiany wysokości wynagrodzenia (odrębnie w razie awansu zawodowego). Zmianą jest zarówno jej wzrost, jak i zmniejszenie (np. w przypadku utraty prawa do dodatku funkcyjnego). Jednocześnie należy zauważyć, że rozporządzenia wykonawcze określają minimalną wysokość wynagrodzenia nauczyciela, możliwe jest także indywidualne ustalenie wynagrodzenia na wyższym poziomie. Również w tej sytuacji zmiana płacowa następuje w sposób przewidziany w Karcie nauczyciela. [ramka][b]Ważne [/b] [b]Określenie wysokości wynagrodzenia za pracę nie stanowi elementu przedmiotowo istotnego umowy o pracę, w związku z tym angaż nieregulujący wyczerpująco kwestii wynagrodzenia nie jest dotknięty sankcją nieważności.[/b][/ramka] [i]Autor jest prawnikiem w KACZOR KLIMCZYK PUCHER WYPIÓR ADWOKACI Spółka Partnerska[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA