Terminowa karta pobytu, ale bezterminowy angaż

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Obywatel Unii Europejskiej ma kartę pobytu w Polsce ważną na czas określony (kilka lat). Czy pracodawca może podpisać z taką osobą umowę o pracę na czas nieokreślony?
Przepisy nie stoją na przeszkodzie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony z osobą, która ma kartę pobytu z oznaczonym terminem ważności.Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy. Wydaje się ją cudzoziemcowi, który uzyskał:- zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,- zezwolenie na osiedlenie się,- zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE,- status uchodźcy,- zgodę na pobyt tolerowany,- ochronę uzupełniającą.Tak stanowi art. 72 ust. 1 i 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=170073]ustawy z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (DzU nr 128, poz. 1175 ze zm.)[/link].Strony stosunku pracy mają swobodę w wyborze rodzaju umowy o pracę, która ma ich obowiązywać. Wyłączenie możliwości zawarcia umowy na czas nieokreślony z cudzoziemcem stanow...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL