Zadania

Sposób liczenia kryterium dochodowego dla ubiegających się o zasiłek celowy

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Czy do kryterium dochodowego, od którego zależy przyznanie zasiłku celowego (okresowego), wlicza się otrzymane kwoty z tytułu dodatku pielęgnacyjnego i dodatku mieszkaniowego?
[b]Tak[/b] Zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej prawo do świadczeń przysługuje osobom, które spełniają określone w jej przepisach kryterium dochodowe. Wynosi ono 477 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 351 zł na osobę w rodzinę, gdy o zasiłek ubiega się rodzina. Aby obliczyć kryterium dochodowe, należy zsumować wszystkie przychody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Obliczając kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, sumuje się przychody osiągane przez wszystkich członków rodziny. Trzeba zaznaczyć, że muszą to być przychody netto, czyli liczone bez podatku od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Ponadto przy obliczaniu kryterium dochodowego nie uwzględnia się:
- kwot alimentów, które płaci członek rodziny ubiegającej się o wsparcie innym osobom, - świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych (wlicza się natomiast kwoty zasiłku dla bezrobotnych),
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz świadczenia w naturze. Z powyższego wynika zatem, że obliczając kryterium dochodowe, od którego zależy przyznanie zasiłków z pomocy społecznej, należy uwzględnić zarówno otrzymane kwoty dodatku pielęgnacyjnego, jak i dodatku mieszkaniowego. Świadczenia te należą co prawda do kategorii socjalnych, ale nie mają jednorazowego charakteru (są to świadczenia okresowe). Nie można ich również zaliczyć do świadczeń w naturze. [i]Podstawa prawna: – art. 8 ust. 1 – 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B3625AB624E8593B8A335A014A625ECB?id=276051]ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. DzU z 2008 r. nr 115, poz. 728 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL