fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Czy można wynająć sklep, na który mamy już kupca

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Jeżeli nabywca lokalu użytkowego wyłoniony w drodze przetargu ustali z gminą, że zawarcie aktu notarialnego przenoszącego jego własność nastąpi po upływie określonego czasu, to gmina może taki lokal wynająć
[b]Gmina wyłoniła nabywcę lokalu użytkowego w drodze ustnego przetargu. Razem z nabywcą ustalono, że akt notarialny zostanie sporządzony za cztery miesiące od daty przetargu. Czy gmina może w takiej sytuacji wynająć przedmiotowy lokal na okres trzech miesięcy osobie trzeciej?[/b]
[srodtytul]Przetarg, protokół i uzgodnienia[/srodtytul] W praktyce gospodarowania nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa jest to dość nietypowa sytuacja. W omawianym przypadku będziemy mieć do czynienia z sytuacją, w której zgodnie z przepisami przetarg na sprzedaż nieruchomości został rozstrzygnięty i zakończył się wynikiem pozytywnym. Co oznacza, że na tym etapie procedury sprzedaży nieruchomości wyłoniony został nabywca nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy, sporządzony został protokół z przetargu.
Po podpisaniu protokołu przez przewodniczącego komisji przetargowej, jego zastępcę, pozostałych członków komisji oraz osobę wyłonioną jako nabywca protokół taki stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego. Zwykle na potrzeby techniczno-notarialne sporządza się także tzw. protokół uzgodnień, który w szczegółowy sposób wymienia i określa wszystkie podstawy prawne wynikające zarówno z przepisów prawa, jak też z podjętych uchwał i zarządzeń. Reguluje kwestie związane z zaliczeniem wadium na poczet ceny sprzedaży i rozliczeniem w stosunku do uzyskanej w przetargu ceny, treścią samej umowy, sprawy związane z wydaniem nieruchomości, przekazaniem dokumentacji budowlanej, rozliczeniem liczników mediów itp. [srodtytul]Za zgodą przyszłego właściciela[/srodtytul] [b]Mimo że nabywca nieruchomości został wyłoniony, to do czasu zawarcia umowy gmina jest właścicielem nieruchomości. W konsekwencji może nadal nią rozporządzać, gdyż mieści się to w zakresie uprawnień, jakie przysługują właścicielowi w stosunku do rzeczy[/b]. Dlatego też w omawianym przypadku istnieje prawna możliwość wynajęcia nieruchomości na okres trzech miesięcy. [b]Należałoby się jednak zastanowić, czy taki najem nie powinien być uzgodniony z przyszłym właścicielem[/b]. Przystępując do przetargu, podejmował on decyzję o zakupie w określonym stanie faktycznym. W takim też stanie rzeczoznawca majątkowy dokonał wyceny nieruchomości i sporządził opinię o jej cenie. [b]Jeżeli bowiem najem i sposób użytkowania wpłyną istotnie na stan faktyczny i techniczny lokalu mającego stanowić przedmiot umowy, a nabywca nie zostanie o tym poinformowany, może to stanowić podstawę do odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej i żądania zwrotu wpłaconego wadium[/b]. A w przypadku gdyby umowa notarialna zastała zawarta – do żądania jej unieważnienia. [i]Podstawa prawna:[/i] – [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=128489]ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. DzU z 2000 r. nr 80, poz. 903 ze zm.)[/link] – [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=175872]ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.)[/link] [ramka][b]Uwaga[/b] Przepisy nie zakreślają ram czasowych dla zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości. Określają jedynie, w jakim czasie należy dokonać zawiadomienia o terminie i miejscu zawarcia takiej umowy. Organizator przetargu ma ustawowy obowiązek dokonać zawiadomienia osoby ustalonej jako nabywca o miejscu i terminie umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż siedem dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Zatem sam dzień zawarcia umowy nie jest skonkretyzowany w sposób ścisły i jednoznaczny. Ma to być termin nie krótszy niż siedem dni od dnia zawiadomienia. [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA