Działka, którą chcesz kupić pod inwestycję, może być obciążona prawem pierwokupu

Po dokonaniu transakcji może się okazać, że nie ty zostałeś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, bo pierwokup przysługiwał innemu podmiotowi.
Prawo pierwokupu dotyczy najczęściej gruntów niezabudowanych. Zazwyczaj wynika z konkretnego przepisu albo też z umowy. Jest niezbywalne, nie można przenieść go na inną osobę lub instytucję.[srodtytul]Kto bywa uprzywilejowany[/srodtytul]Przepisy przyznają prawo pierwokupu m.in.:- gminie w wypadku sprzedaży (mówi o tym ustawa o gospodarce nieruchomościami) m.in.:– niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego,– prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej,– nieruchomości położonej na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne albo nieruchomości, dla której została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,– nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prawa użytkowania wieczystego takiej nieruchomości,- dzierżawcom gruntów rolnych, którzy mają zawarte z Agencją Nieruchomości Rolnych pisemne umowy dzierżawy...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL