fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo drogowe

NSA: wyrok w sprawie zmniejszenia liczby punktów przez szkolenie

www.sxc.hu
Naczelny Sąd Administracyjny definitywnie rozstrzygnął, iż odbycie szkolenia po przekroczeniu 24 punktów karnych nie uratuje kierowcy od kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji.

Zapadłe 19 marca orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I OSK 1808/13) potwierdza dotychczasową linią orzeczniczą sądów administracyjnych, które nie zgadzały się na zmniejszenie ilości punktów poprzez płatne szkolenie reedukacyjne odbyte już po przekroczeniu 24 punktów karnych.

2 dni, 26 punktów

Sprawa, jaka trafiła do NSA dotyczyła Rafała W. (imię fikcyjne), który w trakcie dwudniowej podróży służbowej uzbierał aż 26 punktów karnych za przekroczenia prędkości odnotowane przez gminne fotoradary. Miało to miejsce w lipcu 2011 roku. We wrześniu mężczyzna przeszedł kurs udoskonalający w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Przeszkolenie miało obniżyć konto kierowcy o 6 punktów.

Mimo tego, mężczyzna został skierowany decyzją Prezydenta Miasta wydaną na podstawie wniosku Komendanta Wojewódzkiego Policji na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. W decyzji zastrzeżono, iż niepoddanie się nałożonemu obowiązkowi spowoduje wydanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami.

Decyzję Prezydenta Miasta uchyliło, jednak Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Wątpliwości dotyczyły paragrafu 8 ust. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 grudnia 2002r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Z przepisu tego wynika, że odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i wpisanych tymczasowo przekroczyła 24.

SKO wyjaśniło, że zastrzeżenia są związane z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (sygn. II SA/Gl 57/12), w którym, na tle podobnej sytuacji faktycznej i prawnej, sąd ten uznał, że przepis § 8 ust. 6 rozporządzenia został wydany z przekroczeniem upoważnienia ustawowego (art. 130 ust. 4 i art. 140 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym), co przesądza o niezgodności rozporządzenia z ustawą. W związku z tym Kolegium stwierdziło, ze w stosunku do Roberta W. nie wystąpiła przesłanka do skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. Jak wskazano, kierowca co prawda przekroczył 24 punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego, to jednak przed wydaniem decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji odbył szkolenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, które w rezultacie spowodowało zmniejszenie punktów o sześć.

Permanentne odbywanie szkoleń

Z kolei rozstrzygnięcie SKO zaskarżył do sądu administracyjnego Prokurator Rejonowy, stając na stanowisku, iż przekroczenie przez kierującego liczby 24 punktów przed datą szkolenia wyklucza możliwość zmniejszenia liczby punktów. W związku z tym data wydania decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji po dacie odbycia szkolenia nie może być podstawą do uznania jej za niesłuszną.

Te stanowisko podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, podkreślając przy tym, że gdyby dopuścić możliwość zmniejszania liczby punktów poprzez odbycie kursu po dacie przekroczenia 24 punktów, to kierowcy uporczywie naruszający przepisy ruchu drogowego poprzez permanentne odbywanie szkoleń, mogliby nadal w nim uczestniczyć. Tymczasem przyjęte w ustawie rozwiązania zmierzają do w miarę szybkiej identyfikacji takich osób i poddania ich weryfikacji.

W skardze na to orzeczenie Rafał W. podniósł, że sąd nie ocenił zgodności par. 8 pkt 6 rozporządzenia z przepisami rangi ustawowej, gdy tymczasem treść tego przepisu wykracza znacząco poza tę delegację, jednocześnie wkraczając w sferę praw i wolności jednostki. Tym samym zdaniem kierowcy nie istniały podstawy do uznania, że w jego przypadku nie ma możliwości odliczenia 6 punktów na skutek odbytego szkolenia.

Prewencyjna funkcja przepisów

Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił, jednak tych wątpliwości, stając na stanowisku, iż z uprawnienia do zmniejszenia liczby punktów mogą skorzystać tylko kierowcy, którzy przed przystąpieniem do szkolenia otrzymali taką ilość punktów, która po ich stronie nie rodzi obowiązku poddania się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji, a więc mniej niż 24 punkty. -W przypadku przekroczenia tego limitu, odbycie przez kierowcę szkolenia pozostaje bez wpływu na liczbę uzyskanych punktów – podkreślił NSA.

W uzasadnieniu zaznaczono także, iż interpretowanie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym w sposób wskazany przez autora skargi kasacyjnej, a więc że kierowca w drodze szkolenia mógłby zmniejszyć liczbę punktów po przekroczeniu limitu 24, niweczyłoby możliwość kontrolnego sprawdzenia jego kwalifikacji, a w konsekwencji udaremniałoby osiągnięcie celu w postaci dyscyplinowania i wdrażania kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. – Kierowca każdorazowo po przekroczeniu limitu 24 punktów, odbywając na własny koszt szkolenie, uzyskiwałby zmniejszenie liczby punktów o 6, a zatem stosowanie przez organy środków dyscyplinujących do przestrzegania przepisów ruchu drogowego stawałoby się bezskuteczne. W istocie oznaczałoby to niemożność wykonania funkcji prewencyjnej przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, które powinny zapobiegać wielokrotnemu naruszaniu przepisów ruch drogowego – wyjaśnił sąd.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA