fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Comarch trzyma koszty pod kontrolą

Comarch wypracował w 2014 r. najlepsze wyniki w historii.
Fotorzepa
Comarch wy­pra­co­wał w 2014 r. naj­lep­sze wy­ni­ki w hi­sto­rii. Za­po­wia­da ich po­pra­wę w bie­żą­cym ro­ku.

Pra­wie 1,04 mld zł przy­cho­dów i prze­szło 73 mln zł zy­sku net­to miał Co­march w ze­szłym ro­ku. Dy­na­micz­na po­pra­wa (za­ro­bek po­więk­szył się aż o 191 proc. rok do roku) to, jak wy­ja­śnia­ją przed­sta­wi­cie­le spół­ki, efekt ści­słej kon­tro­li kosz­tów, któ­re ro­sły zna­czą­co wol­niej niż przy­cho­dy.

Po­pra­wa ren­tow­no­ści to rów­nież efekt ogra­ni­cze­nia tem­pa wzro­stu za­trud­nie­nia. Na ko­niec ro­ku gru­pa za­trud­nia­ła 4211 osób, podobnie jak rok wcze­śniej. Bu­dżet płac był o 5 proc. więk­szy. – W 2015 r. na­le­ży li­czyć się z tym, że na­sza za­ło­ga zno­wu za­cznie ro­snąć – zapowiada Kon­rad Ta­rań­ski, wi­ce­pre­zes od­po­wie­dzial­ny za fi­nan­se. – Je­ste­śmy go­to­wi za­trud­nić na­wet 300–400 osób, ale re­kru­ta­cja jest bar­dzo trud­na, bo brakuje informatyków.

Eks­port „od­po­wia­dał" w 2014 ro­ku za 46,3 ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA