fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Przerwanie urlopu wypoczynkowego pracownikowi a konsekwencje za nie stawia się w firmie

www.sxc.hu
Jeśli przywołany wcześniej z urlopu podwładny nie stawi się w firmie w terminie wyznaczonym przez szefa, może nawet stracić etat. Pracodawca musi mieć jednak pewność, że ta informacja do niego dotarła.
Zatrudniający może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego tylko wtedy, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania tej pauzy ?(art. 167 § 1 k.p.). Paragraf 2 tego przepisu nakłada na szefa obowiązek rekompensaty etatowcowi kosztów, ale tylko tych pozostających w bezpośrednim związku z odwołaniem go ?z wakacji. Wprawdzie z tej normy wprost to nie wynika, ale można przyjąć za art. 164 § 2 k.p., że odwołanie ?z urlopu wypoczynkowego jest dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb szefa, gdyby absencja etatowca spowodowała poważne zakłócenia toku pracy, a ponadto nie można było ich przewidzieć w chwili startu wakacji. Gdyby któraś z tych przesłanek nie została spełniona, zatrudniający naraziłby się co najmniej na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec pracownika na zasadzie art. 471 kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 k.p.

Telefon i e-mail

Z urlopu wypoczynkowego etatowca można odwołać w dowolnej formie, np. esemesem. Wolno też tę wiadomość przekazać członkowi jego rodziny prosząc, aby w określonym dniu zjawił się w firmie, a z przebiegu rozmowy z krewnym sporządzić notatkę służbową >patrz przykład pisma.
Fakt odwołania, a w rezultacie niewykorzystanie zaplanowanej części urlopu wypoczynkowego obligatoryjnie uwzględnia się w ewidencji czasu pracy. Szef powinien precyzyjnie określić moment stawienia się w firmie odwołanego, a ten bez względu na własny osąd sytuacji musi wykonać to polecenie służbowe (chyba że jego spełnienie w zakreślonym czasie jest niemożliwe z przyczyn od niego niezależnych, o których niezwłocznie powiadamia firmę). Ewentualne uchybienie przez zatrudniającego ?art. 167 k.p. może stwierdzić jedynie sąd pracy w reakcji na powództwo podwładnego.

Przykre konsekwencje

Samowola etatowca jest wykluczona. Nie może zatem zlekceważyć tego polecenia przełożonego. Odmowa albo zawiniony brak reakcji na wezwanie do stawienia się w firmie fakultatywnie skutkuje:
- ?wymierzeniem niesubordynowanemu kary porządkowej: upomnienia albo nagany (art. 108 § 1 pkt 1–2 k.p.),
- ?rozwiązaniem z nim angażu z zachowaniem okresu wypowiedzenia ?(art. 30 § 1 pkt 2 k.p.),
- ?rozstaniem w trybie dyscyplinarnym ?z powodu ciężkiego naruszenia podstawowego obowiązku polegającego na dbaniu o dobro zakładu pracy oraz przestrzeganiu porządku ustalonego w firmie (art. 52 § 2 ?pkt 1–2 k.p.)
- ?naprawieniem powstałej z tego tytułu szkody w majątku pracodawcy płatnej w wysokości straty, ale nieprzekraczającej trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego podwładnemu w dacie jej wyrządzenia, przy założeniu, że jego zachowanie nie było umyślne (art. 119 w zw. ?z art. 114 k.p.). W przeciwnym razie musi pokryć szkodę w pełnej wysokości (art. 122 w zw. z art. 114 k.p.).
Pracodawca dysponuje więc wieloma sankcjami. To wyłącznie od niego zależy, czy poprzestanie na wyborze jednego wariantu czy połączy którąś ?z pierwszych trzech opcji z żądaniem odszkodowania.
Trzeba jednak podkreślić, że pracownik nie musi informować szefa, gdzie będzie spędzał urlop. Nie ma też obowiązku utrzymywać w tym czasie kontaktu z pracodawcą, który w konsekwencji nie może oczekiwać, że etatowiec będzie wtedy odbierał ?e-maile służbowe czy telefony. Dlatego jeżeli nie ma pewności, czy informacja o odwołaniu z wypoczynku dotarła do adresata, wyciąganie wobec niego konsekwencji służbowych za niestawienie się wyznaczonego dnia w firmie jest ryzykowne. Usprawiedliwieniem żądania przez szefa informacji o dokładnym miejscu pobytu na wakacjach albo domaganie się posiadania przez podwładnego w tym czasie służbowego telefonu komórkowego może być tylko wzgląd na dobro zakładu, ?o które pracownik musi dbać. Aby jednak nie zakłócać regeneracji, czemu przecież służy wypoczynek, szef powinien korzystać z tego wyjątkowo, np. gdy finalizuje ważny kontrakt i od urlopowicza potrzebuje istotnych wyjaśnień.
—Anna Borysewicz, adwokat
podstawa prawna: art. 30 § 1 pkt 2, art. 52 § 2 pkt 1–2, art. 108 § 1 pkt 1–2, 119 i 122 w zw. z art. 114, art. 164 § 2 oraz art. 167 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)
podstawa prawna: art. 471 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 121) w zw. z art. 300 k.p.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA