fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Rada gminy nie ma pełnej swobody w kształtowaniu warunków opłaty prolongacyjnej

Fotolia.com
Wprowadzając uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej nie można objąć nią również odsetek za zwłokę z tytułu odroczenia czy rozłożenia na raty podatku względnie zaległości podatkowej.

Nasza rada miejska zamierza wprowadzić opłatę prolongacyjną, chodzi o dodatkowe wpływy do budżetu miasta. Ponieważ jest to opłata fakultatywna przewidujemy objęcie ją również wszelkich odsetek od zaległych podatków i zaległości podatkowych. Czy będzie to legalne rozwiązanie?

Analiza podanego zapytania wymaga odniesienia się do kilku aktów prawnych. Przede wszystkim jednak warto odnieść się do motywów którymi kieruje się rada miejska odnośnie wprowadzenia wspomnianej opłaty. Motywy są czysto ekonomiczne, ukierunkowane na zwiększenie dochodów gminy, i to z pewnością jest prawnie uzasadnione choćby z uwagi na art. 4 ust. 1 pk12 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Postanowiono tam, że źródłem dochodów własnych gminy są inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów. W tej samej ustawie, w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawodawca skatalogował poszczególne podatki, stanowiące dochody gminy. Wśród nich są m.in. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, czy od środków transportowych.

Jednocześnie na uwagę zasługuje fakt, że uszczegółowieniem ww. normy art. 4 ust. 1 pkt 12 – są zaś przepisy materialno-prawne, a mianowicie art. 57 § 7 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Z tej regulacji wynika zaś, że rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa może wprowadzić opłatę prolongacyjną - w wysokości nie większej niż określona w § 2 – z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód odpowiednio – gminy, powiatu lub województwa. Przepisy § 3-5 stosuje się odpowiednio. Z tych zaś ostatnich regulacji wynika, że wysokość opłaty prolongacyjnej oblicza się przy zastosowaniu stawki opłaty prolongacyjnej obowiązującej w dniu wydania decyzji, o której mowa w § 1 (odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej).

Opłata prolongacyjna wpłacana jest w terminach płatności, o których mowa w art. 49 § 1 (chodzi o nowe terminy płatności ustalone w decyzjach które odraczają, rozkładają na raty podatku, czy zaległości podatkowe). Nie ustala się opłaty prolongacyjnej, gdy przyczyną wydania decyzji, o której mowa w § 1, były klęska żywiołowa lub wypadek losowy. Zgodnie zaś z art. 51 § 1 ww. ustawy, zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności.

Zatem, z literalnego brzmienia ww. regulacji art. 57 § 7 Ordynacji podatkowej wprost wynika, że podstawą naliczenia opłaty prolongacyjnej jest kwota – podatku albo zaległości podatkowej, podlegająca rozłożeniu na raty lub odroczeniu płatności.

Na kanwie ww. przepisu warto odnotować stanowisko podane w uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 14 grudnia 2016 r. (nr 84/2016). Podkreślono tam m.in., że opłata prolongacyjna nie może być naliczana od kwoty odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej a naliczonych do dnia wydania decyzji organu podatkowego o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej. Jednocześnie zaakcentowano, że powyższe nie pozbawia możliwości objęcia kwoty odsetek za zwłokę odroczeniem płatności lub rozłożeniem na raty. Finalnie w uchwale stwierdzono nieważność uchwały rady gminy w sprawie opłaty prolongacyjnej, jednakże w zakresie w jakim opłata miałaby objąć odsetki za zwłokę, w związku odroczeniem lub rozłożeniem na raty podatków czy zaległości podatkowych.

Zatem, z powyższego wynika, że rada gminy nie ma pełnej swobody w kształtowaniu warunków opłaty prolongacyjnej. Podane w zapytaniu założenie, że opłata jest fakultatywna, absolutnie nie zmienia ww. zapatrywania. Podkreślenia bowiem wymaga, że w sytuacji, kiedy organ decyduje się na podjęcie stosownego aktu prawnego, musi przestrzegać zakresu ustawowego upoważnienia również wtedy, gdy samo wprowadzenie danego mechanizmu jest fakultatywne na poziomie ustawowym. W praktyce oznacza to tyle, że uchwała rady gminy w sprawie wprowadzenie opłaty prolongacyjnej może obejmować stricte – podatki względnie zaległości podatkowe.

Autor jest radca prawnym

Podstawa prawna: Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1530 ze zm.)

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA