fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Oświadczenia majątkowe: Nie wolno ignorować listów poleconych

Mandat radnego wygaśnie z mocy prawa, jeśli w ustawowo określonym terminie nie złoży on oświadczenia majątkowego.

Rada gminy uchwałą stwierdzała wygaśnięcie mandatu radnego z powodu niezłożenia w ustawowym terminie oświadczenia o swoim stanie majątkowym. W uzasadnieniu uchwały podano, że w wyniku wyborów, które odbyły się 16 listopada 2014 r., został on wybrany na radnego i złożył ślubowanie. Termin do złożenia pierwszego oświadczenia majątkowego upływał 31 grudnia 2014 r. Wobec niedotrzymania tego terminu przewodnicząca rady gminy wezwała go do niezwłocznego złożenia oświadczenia majątkowego, wyznaczając dodatkowy 14-dniowy termin.

Wezwanie wyznaczające dodatkowy termin wysłano za pośrednictwem Poczty Polskiej 7 stycznia 2015 r. pod adres korespondencyjny wskazany przez radnego. Listonosz nie zastał go jednak i pozostawił w skrzynce awizo. A ponieważ radny przesyłki nie odebrał, listonosz pozostawił powtórne awizo. Przesyłka jednak nie została odebrana przez adresata. Przewodnicząca rady gminy osobiście zwróciła radnemu uwagę, że minął termin na złożenie oświadczenia majątkowego oraz poinformowała go o wysłaniu do niego pisemnego wezwania.

Po upływie terminu, wobec niezłożenia oświadczenia majątkowego przez radnego, rada gminy podjęła uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu. Radny zaskarżył ją do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W ocenie skarżącego uchwała została podjęta z rażącym naruszeniem art. 24h ust. 5a ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 384 § 1 kodeksu wyborczego. Art. 24h ust. 5a u.s.g. wyraźnie stanowi, że dodatkowy termin do złożenia oświadczenia majątkowego, wyznaczony przez przewodniczącego rady, liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania. Tymczasem ani ustawa o samorządzie gminnym, ani przepisy kodeksu wyborczego, które odsyłają do tej ustawy – zdaniem skarżącego – nie definiują pojęcia „skutecznego dostarczenia wezwania", o którym mowa w art. 24h ust. 5a u.s.g. Definicji tego pojęcia nie zawiera również kodeks wyborczy. Skarżący zaznaczył, że w kodeksie wyborczym brak jest odwołań do kodeksu postępowania administracyjnego czy też kodeksu postępowania cywilnego, które pozwalałyby na odpowiednie stosowanie przepisów o dostarczaniu przesyłek.

Sąd jednak nie przyjął tej argumentacji i uznał, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie. Sąd podkreślił, że jedną z przesłanek wygaśnięcia mandatu radnego jest niezłożenie przez radnego w ustawowo zakreślonym terminie oświadczenia majątkowego. Wygaśnięcie mandatu następuje z mocy prawa na skutek zaistnienia okoliczności powodującej to wygaśnięcie. Stwierdzenie w drodze uchwały rady wygaśnięcia mandatu radnego ma charakter deklaratoryjny. Skoro radny nie złożył w terminie oświadczenia majątkowego, organ podjął prawidłową uchwałę i skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Wyrok WSA w Warszawie z 18 maja 2015 r. II SA/Wa 589/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA