fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Prywatne rozmowy ze służbowej komórki bez PIT

123RF
Jeśli pracodawca płaci ryczałtowy abonament telekomunikacyjny, to pracownik wykorzystujący firmowy telefon także do celów osobistych nie osiąga przychodu. Nie da się bowiem jednoznacznie określić kwoty przysporzenia.

Prowadzę biuro rachunkowe. Jeden z moich klientów zapytał mnie, czy jeżeli udostępni wybranym pracownikom telefony komórkowe do korzystania dla celów służbowych, z możliwością incydentalnego wykorzystania ich do rozmów krajowych w celach prywatnych, to powinien wartość tego świadczenia doliczyć do przychodów tych pracowników i pobrać od nich zaliczkę na PIT. Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych została zawarta z jednym z operatorów sieci komórkowej i przewiduje dla wszystkich numerów abonamenty ryczałtowe, które dla określonej kwoty dopuszczają nielimitowane rozmowy z numerami telefonów komórkowych i stacjonarnych na terenie Polski. Umowa wskazuje jedynie abonament w postaci wynagrodzenia ryczałtowego, nie wskazuje natomiast stawki za minutę połączenia – pyta czytelniczka.

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (zob. art. 11 ust. 1 ustawy o PIT).

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Za pracownika w rozumieniu ustawy uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy (art. 12 ust. 4 ustawy o PIT).

Przychodami ze stosunku pracy są wszelkie świadczenia otrzymywane przez pracownika w związku z pozostawaniem w stosunku pracy, w tym także nieodpłatnie.

Ustawa o PIT nie definiuje pojęcia „nieodpłatne świadczenie". W praktyce przyjmuje się, że nieodpłatnym świadczeniem jest każde zdarzenie prawne i zjawisko gospodarcze, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku danej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Przysporzenie to może polegać na zwiększeniu majątku (aktywów) bądź uniknięciu jego pomniejszenia (zaoszczędzenie wydatków).

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r. (K 7/13) uznał m.in., że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które:

- zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),

- zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,

- korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Gdy pracodawcy oferują pracownikom nieprzewidziane w umowie o pracę świadczenia, należy je ocenić z uwzględnieniem wszystkich elementów dotyczących wykonywanej pracy, tj. w szczególności postanowień umowy o pracę, charakteru pracy oraz obowiązków pracodawcy wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy.

W sytuacji opisanej w pytaniu nie jest możliwe jednoznaczne określenie przychodu przypadającego na konkretnego pracownika, gdyż za nabywane usługi telekomunikacyjne pracodawca płaci ryczałtowy abonament i umowa nie określa stawki za minutę połączenia. Po stronie pracownika wykorzystującego telefon służbowy także do celów prywatnych nie powstanie zatem przychód do opodatkowania PIT, a na pracodawcy (kliencie biura rachunkowego) nie ciążą obowiązki płatnika związane z poborem zaliczki na podatek. Zaprezentowane stanowisko podzieliła m.in. Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 18 grudnia 2015 r. (IBPB-2-1/4511-465/15/MD).

Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA