Aplikacje/egzaminy

Skreślenie z listy aplikantów adwokacich za niezdanie kolokwium rocznego

123RF
O nieprzydatności do zawodu adwokata może świadczyć niezdanie rocznego kolokwium na aplikacji.

Aplikantka adwokacka Anita K. (dane zmienione) nie zdała rocznego oraz poprawkowego kolokwium na pierwszym roku i została skreślona z listy aplikantów.

Tłumaczyła, że przygotowywała się do obrony pracy doktorskiej i wzięła na siebie zbyt wiele obowiązków. Nie złożyła jednak wniosku o wyrażenie zgody na powtarzanie roku szkoleniowego.

Skreślając Anitę K. z listy aplikantów, Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku stwierdziła jej nieprzydatność do wykonywania zawodu adwokata. Obowiązkowe kolokwia roczne pozwalają najpełniej zbadać postęp w kształceniu aplikanta adwokackiego. Są one formą weryfikacji, której aplikantka nie sprostała.

Anita K. wystąpiła do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej o uchylenie uchwały ORA i przywrócenie na listę drugiego roku aplikacji. Zarzuciła, że klauzula generalna „nieprzydatności do zawodu", wymieniona w ustawie – Prawo adwokaturze jest nieokreślona i blankietowa. Można się zgodzić, że dopuszczalne jest przeprowadzenie kolokwium dla sprawdzenia znajomości poszczególnych dziedzin prawa. Trudno jednak podzielić pogląd, że korporacja może na podstawie wewnętrznego regulaminu wprowadzić sankcję skreślenia z listy aplikantów za niezaliczenie kolokwium.

Prezydium NRA utrzymało w mocy uchwałę ORA. Powołało się na uchwalony przez NRA regulamin odbywania aplikacji adwokackiej, w którym sprecyzowano m.in. pojęcie „nieprzydatności do wykonywania zawodu adwokata". Jak również na przesłanki skreślenia z listy aplikantów adwokackich. Taką samodzielną przesłanką jest niezdanie kolokwium rocznego.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Anita K. zarzuciła, że wprawdzie w myśl przepisów ustawy – Prawo o adwokaturze ORA może skreślić aplikanta, jeżeli w ciągu pierwszych dwóch lat aplikacji stwierdzi jego nieprzydatność do zawodu. Ale jest to przepis niedookreślony, blankietowy, odsyłający do innych aktów normatywnych. Organy samorządu adwokackiego sprecyzowały go w regulaminie odbywania aplikacji. Regulamin, będący aktem prawa wewnętrznego, nie może jednak być podstawą prawną skreślenia z listy aplikantów z powodu niezdania kolokwium rocznego – argumentowała skarżąca.

W sprawie, ważnej dla kandydatów do zawodu adwokata, sądy administracyjne wypowiedziały się trzykrotnie. Poza WSA orzekał jeszcze dwukrotnie Naczelny Sąd Administracyjny. W pierwszym przypadku oddalił skargę kasacyjną Anity K. od wyroku WSA. W sprawie rozpoznawanej ostatnio stwierdził brak ustawowych przesłanek wznowienia postępowania. W ocenie WSA i NSA organy samorządu adwokackiego mogą, na podstawie delegacji ustawowej, określić w regulaminie, jak rozumieć pojęcie „nieprzydatności do zawodu adwokata". Aplikanci adwokaccy, jako członkowie adwokatury, podlegają jej wewnętrznym regulacjom. Niezdanie rocznego kolokwium nie stwarza wprawdzie obligatoryjnej przesłanki skreślenia z listy aplikantów, ale dwukrotna negatywna ocena rocznego kolokwium może być uznana za okoliczność przesądzającą o skreśleniu z listy aplikantów.

sygnatura akt: II GSK 882/17

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL