fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Egzaminy na aplikacje prawnicze: Kazusy z prawa cywilnego

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Do egzaminów na aplikacje prawnicze pozostało 66 dni. Dziś kolejne pytania z prawa cywilnego

24 września odbędzie się egzamin wstępny na aplikacje adwokacką i radcowską. Wraz z Wydawnictwem Beck pomagamy się do niego przygotować. Dziś odwrócony kredyt hipoteczny. Materiał kończą pytania, które padły na egzaminie w 2015 r. Na tym zamykamy zagadnienia z prawa cywilnego i rozpoczynamy publikowanie materiałów z procedury cywilnej.

Odwrócony kredyt hipoteczny

Uzupełnij zdania. Uwaga! Niektóre puste pola nie wymagają uzupełnienia.

1. Przez umowę odwróconego kredytu hipotecznego bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas (...) określoną sumę środków pieniężnych, których spłata nastąpi po (...), a kredytobiorca zobowiązuje się do ustanowienia (...) spłaty tej sumy wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami.

2. Kredytobiorcą może być (...), która jest właścicielem nieruchomości lub której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub prawo użytkowania wieczystego. Kredytobiorcą może być również osoba fizyczna będąca (...) nieruchomości lub której przysługuje udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu lub w prawie użytkowania wieczystego.

3. Podstawą do ustalenia kwoty odwróconego kredytu hipotecznego jest wartość rynkowa:

1) (...) będącej własnością kredytobiorcy lub do której kredytobiorcy przysługuje prawo użytkowania wieczystego lub

2) (...), do którego kredytobiorcy przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

– na których kredytobiorca ustanowi zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego.

4. Wypłata kwoty odwróconego kredytu hipotecznego następuje jednorazowo albo w ratach, przez okres i w wysokości określonych w umowie odwróconego kredytu hipotecznego, nie dłużej jednak niż (...).

5. Umowę odwróconego kredytu hipotecznego zawiera się w (...).

6. Kredytobiorca może bez podania przyczyny odstąpić od umowy odwróconego kredytu hipotecznego, w terminie (...) od dnia jej zawarcia.

7. Kredytobiorca może wypowiedzieć umowę odwróconego kredytu hipotecznego w każdym czasie, z zachowaniem terminu (...).

8. Bank jest obowiązany ustalić zasady zarządzania ryzykiem (...).

Odpowiedzi:

1. nieoznaczony, śmierci kredytobiorcy, zabezpieczenia; 2. osoba fizyczna, współwłaścicielem; 3. nieruchomości, lokalu; 4. do dnia śmierci kredytobiorcy; 5. formie pisemnej; 6. 30 dni; 7. 30-dniowego; 8. długowieczności.

Pytania, które padły w 2015 r.

PYTANIE 1:

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wydatki związane z doręczaniem pism sądowych:

A. obciążają tylko tę stronę, której doręczane są pisma sądowe,

B. obciążają obie strony postępowania po połowie,

C. nie obciążają stron.

Odp. C, art. 5 ust. 2 KSCU

PYTANIE 2:

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, jeżeli uprawomocnił się nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym, sąd zwraca stronie:

A. wyłącznie na jej wniosek połowę uiszczonej opłaty od pozwu,

B. z urzędu połowę uiszczonej opłaty od pozwu,

C. z urzędu trzy czwarte uiszczonej opłaty od pozwu.

Odp. C, art. 79 ust. 1 pkt 2 lit. C KSCU

PYTANIE 3:

Zgodnie z ustawą o własności lokali, odrębna własność samodzielnego lokalu mieszkalnego:

A. może być ustanowiona przez właściciela nieruchomości dla siebie, na mocy jednostronnej czynności prawnej,

B. nie może być ustanowiona przez właściciela nieruchomości dla siebie,

C. może być ustanowiona dla właściciela nieruchomości, jednak tylko w drodze orzeczenia sądu.

Odp. A; art. 10 w zw. z art. 2 ust. 1 i 2 WłLokU

PYTANIE 4:

Zgodnie z ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym, umowę odwróconego kredytu hipotecznego zawiera się:

A. w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

B. w formie aktu notarialnego,

C. w formie pisemnej.

Odp. C; art. 10 ust. 1 ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym

Kodeks postępowania cywilnego

Zadanie. Uzupełnij zdania. Uwaga! Niektóre puste pola nie wymagają uzupełnienia

1. Rozpoznawanie spraw odbywa się (...), chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać (...) i otrzymywać odpisy, kopie lub (...) z tych akt. Treść protokołów i pism może być także udostępniana w postaci elektronicznej za pośrednictwem (...).

2. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy zapisu (...) albo obrazu i (...), chyba że protokół został sporządzony wyłącznie pisemnie.

3. Jeżeli posiedzenie odbyło się przy drzwiach zamkniętych strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy jedynie (...).

4. Mediację prowadzi się na podstawie (...) albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek (...).

5. Pozew powinien czynić zadość warunkom (...), a nadto zawierać: 1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie (...), chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna; 2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również (...); 3) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu (...), a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

6. Sąd (...) pozew: 1) jeżeli droga sądowa jest niedopuszczalna; 2) jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już (...) osądzona; 3) jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli powód nie ma (...), a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie.

7. Termin rozprawy wyznacza (...). Jednocześnie z wyznaczeniem pierwszej rozprawy zarządza doręczenie (...) i stosownie do potrzeby wyznacza sędziego (...).

8. W pierwszej instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie (...), chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

9. Każda osoba fizyczna i prawna ma zdolność występowania w procesie jako (...) (zdolność sądowa).

10. Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do (...) dochodzenia praw i (...) obrony (koszty procesu).

11. Pisma procesowe obejmują wnioski i (...) składane poza rozprawą.

12. Za porę nocną, według KPC, uważa się czas od godziny (...) do godziny siódmej.

13. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, posiedzenia sądowe są (...), a sąd orzekający rozpoznaje sprawy na (...).

14. Bieg terminu wyznaczonego przez sąd lub przewodniczącego (termin sądowy) rozpoczyna się od (...) w tym przedmiocie postanowienia lub zarządzenia, a gdy kodeks przewiduje doręczenie z urzędu – od jego (...).

15. Jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda (...).

16. Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje (...) do sądu drugiej instancji.

17. Od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie strona, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka może wnieść (...) do Sądu Najwyższego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

18. Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę kasacyjną w granicach (...) oraz w granicach (...); w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod rozwagę nieważność postępowania.

19. Skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia można oprzeć na podstawie naruszeń prawa (...) lub przepisów postępowania, które spowodowały niezgodność wyroku z prawem, gdy przez jego wydanie stronie została wyrządzona szkoda.

20. Podstawą skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub (...).

Odpowiedzi: 1. jawnie, akta sprawy, wyciągi, systemu teleinformatycznego; 2. dźwięku, dźwięku; 3. z zapisu dźwięku; 4. umowy o mediację, o wszczęcie mediacji; 5. pisma procesowego, wartości przedmiotu sporu, właściwość sądu; rozwiązania sporu; 6. odrzuci, prawomocnie, zdolności procesowej; 7. przewodniczący, pozwu, sprawozdawcę; 8. jednego sędziego; 9. strona; 10. celowego, celowej; 11. oświadczenia stron; 12. dwudziestej pierwszej; 13. jawne, rozprawie; 14. ogłoszenia, doręczenia; 15. wyrok zaoczny; 16. apelacja; 17. skargę kasacyjną; 18. zaskarżenia, podstaw; 19. materialnego; 20. oceny dowodów.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA