Cudzoziemiec pracujący w Polsce podlega ZUS

Zatrudniony na podstawie umowy o pracę prokurent, będący obywatelem Federacji Rosyjskiej, podlega polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych.

Aktualizacja: 23.12.2014 09:15 Publikacja: 23.12.2014 04:00

Cudzoziemiec pracujący w Polsce podlega ZUS

Foto: www.sxc.hu

Tak stwierdził ZUS oddział w Gdańsku w decyzji nr 437 z 25 listopada 2014 r. (DI/100000/43/1314/2014).

Wnioskodawca powołał na stanowisko prokurenta obywatela Federacji Rosyjskiej i podpisał z nim umowę o pracę. Zatrudniony posiada zezwolenie na pobyt czasowy i zezwolenie na wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Równocześnie świadczy też pracę na terytorium Federacji Rosyjskiej i tam opłacane są za niego składki na ubezpieczenie społeczne, w tym emerytalne i rentowe. Pracownik nie został zatrudniony ani w obcym przedstawicielstwie dyplomatycznym, ani w urzędzie konsularnym, misji, misji specjalnej czy instytucjach międzynarodowych.

Przedsiębiorca miał wątpliwości, czy prokurenta należy zgłosić do  obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, chorobowego i wypadkowego w Polsce. We wniosku wskazał, że między nim a obywatelem Federacji Rosyjskiej istnieją dwa stosunki prawne – powołania na prokurenta i stosunek pracy. W opinii wnioskodawcy osoba ta podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w Polsce, co wynika z przepisów art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1  ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 1442 ze zm.; dalej ustawa o sus). Zdaniem wnioskodawcy taki obowiązek dotyczy obcokrajowców – pracowników zatrudnionych przez polskie firmy, świadczących pracę na terenie Polski. Dlatego przedsiębiorca zatrudniający na umowę o pracę obywatela Federacji Rosyjskiej, który pracuje na terenie Polski, również ma obowiązek odprowadzania za niego składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. ZUS uznał stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej za prawidłowe.

Komentarz eksperta

Marcin Wojewódka, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy sp.k.

Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że obcokrajowiec powinien być traktowany inaczej, to należy w pełni zgodzić się ze stanowiskiem przedstawionym przez wnioskodawcę oraz potwierdzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Należy jednak  przyjąć założenie, że stan faktyczny jest rzeczywiście taki, jak opisano we wniosku. Oczywiście należy pamiętać, że obowiązek ubezpieczeń nie dotyczy osób, których pobyt w Polsce nie ma stałego charakteru. Ale widać w tym przypadku organ rentowy przyjął, że zezwolenie na pobyt czasowy należy traktować właśnie w ten sposób. Dlatego też opierając się na powyższym założeniu, można przyjąć, iż przedsiębiorca zasadnie wskazał, iż wynagrodzenie pracującego u niego obywatela Federacji Rosyjskiej podlega ozusowaniu. Zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o sus każdy pracownik – z wyłączeniem prokuratorów – pracujący na terenie Polski podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Niewątpliwie prokurent mieści się w katalogu tych osób. W myśl artykułu 11 i 12 wspomnianej ustawy pracownik objęty jest również obowiązkowymi ubezpieczeniami chorobowym i wypadkowym. Niezależnie więc od tego, czy jest to obywatel Polski, czy Federacji Rosyjskiej, wynagrodzenie każdego pracownika (pomijając wyjątki wymienione w ustawie) powinno być obciążone składkami.

Co do zasady nie ma tu znaczenia kraj, z którego pochodzi pracownik zatrudniony w Polsce ani też jego obywatelstwo. Nie można traktować cudzoziemca w inny sposób niż obywatela Polski. Obowiązek jego ubezpieczeń jest związany z charakterem wykonywanej pracy. Jeżeli osoba ta świadczyła pracę i nie ma żadnych wyłączeń z ubezpieczeń na podstawie umowy międzynarodowej lub prawa wspólnotowego, należy odprowadzać składki od wynagrodzenia, które otrzyma ta osoba.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność