Nowa struktura urzędu (zmiana regulaminu organizacyjnego) nie przewidywała już istnienia zespołu radców prawnych. Pracownikowi zatrudnionemu na takim stanowisku wręczono więc pismo informujące o przeniesieniu go na stanowisko starszego specjalisty w innym wydziale. Czy pracodawca miał prawo przenieść radcę prawnego na takie stanowisko bez jego zgody?

Nie.

Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych (dalej ups) przepisów tej ustawy nie stosuje się do pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych, których status prawny określają odrębne przepisy. A tak jest w przypadku radców prawnych, których status reguluje ustawa z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 233). Ponadto, co podkreślił SN w wyroku z 13 marca 2014 r. (I PK 181/13 OSNAPiUS 2015/6/76), radca prawny przy wykonywaniu czynności zawodowych korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych przepisami prawa i rzeczową potrzebą, korzysta ze szczególnej ochrony prawnej przysługującej sędziemu i prokuratorowi, nie jest związany poleceniem służbowym co do treści opinii prawnej, prowadzi samodzielnie sprawy przed organami orzekającymi.

Takiej autonomii i uprawnień przy wykonywaniu czynności pracowniczych nie mają pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach pracy. W związku z tym zatrudnienie osoby z kwalifikacjami i tytułem zawodowym radcy prawnego na innym („nieradcowskim") stanowisku pracy jest możliwe, ale tylko wtedy, gdy taka osoba godzi się na wykonywanie innego rodzajowo i ustrojowo zatrudnienia, w ramach którego nie korzysta już z ustrojowych uprawnień, gwarancji autonomii, wolności oraz ochrony prawnej, przysługujących wyłącznie w razie zatrudnienia na stanowisku radcy prawnego. W sytuacji, gdy takiej zgody nie ma, przeniesienie radcy prawnego na takie stanowisko uznać należy za bezprawne.

podstawa prawna: art. 3, art. 23 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1202 ze zm.)