W 2001 roku burmistrz wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Kobieta zainteresowana dawną sprawą, zwróciła się do niego z prośbą o wszczęcie postępowania dotyczącego ustalenia tzw. metryki. Wniosła o określenie osób, które podjęły daną czynność z imienia, nazwiska i stanowiska, czyli o ustalenie wszystkich urzędników uczestniczących w postępowaniu poprzedzającym decyzję oraz uczestniczących w sporządzaniu, zatwierdzaniu i wydaniu decyzji. Jako uzasadnienie powołała okoliczność, że jedną ze stron zakończonego postępowania była gmina, którą reprezentował burmistrz. Zdaniem kobiety, urzędnik powinien wyłączyć się od rozpoznawania sprawy.

Burmistrz postanowieniem odmówił wszczęcia postępowania w zakresie ustalenia metryki, sprawy zakończonej decyzją z 2001 roku. Zauważył, że obowiązek prowadzenia metryki sprawy został wprowadzony do kodeksu postępowania administracyjnego dopiero 6 marca 2012 roku rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki spraw. Zatem w trakcie prowadzenia tej zakończonej wskazaną decyzją nie było obowiązku prowadzenia metryki, co też uniemożliwiło wszczęcie i prowadzenie postępowania.

Kobieta pożaliła się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wskazała, że przepis obowiązuje już od czerwca 1960 roku w sposób papierowy, tradycyjny, a obecnie w formie elektronicznej. Dodała, że w części decyzji administracyjnych metryka nie jest sporządzana zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony. Nie stanowi to jednak przeszkody do ustalenia personalnego składu osób uczestniczących w wydawaniu decyzji.

SKO utrzymało w mocy postanowienie burmistrza. Nie zgodziło się z argumentacją wnioskodawczyni. Podkreśliło, że sporny przepis k.p.a. został dodany do kodeksu nowelizacją m.in. k.p.a. oraz Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nią, w przypadku spraw będących w toku w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej, metrykę sprawy zakłada się w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Metryka spraw wskazuje m.in. osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu i podejmowane przez te osoby czynności od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Kolegium wyraziło pogląd, iż nie sporządza się metryki dla spraw, które zostały zakończone w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy. Ponadto, prowadzenie metryki jest czynnością organu w postępowaniu i w zakresie jej prowadzenia nie można wszcząć i prowadzić odrębnego postępowania administracyjnego.

Sprawę musiał rozpatrzyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim. WSA 25 lutego 2015 roku oddalił skargę kobiety. Stwierdził, iż obowiązek prowadzenia metryki dotyczy wyłącznie spraw administracyjnych, będących w toku w dniu wejścia w życie nowelizacji oraz spraw wszczętych po jej wejściu w życie, co dotyczy obu form prowadzenia metryki pisemnej albo elektronicznej. Na organach nie ciąży zatem obowiązek sporządzenia metryki dla spraw zakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, to jest przed marcem 2012 roku, kiedy to nowela weszła w życie.

Sąd był zdania, że celem wprowadzenia metryki sprawy było zwiększenie transparentności udziału poszczególnych urzędników w procesie wydania rozstrzygnięć w sprawach obywateli oraz transparentności uzasadnienia podjęcia takiego, a nie innego rozstrzygnięcia w sprawie. Metryka ma umożliwić, nawet po upływie długiego czasu, precyzyjne ustalenie, jacy urzędnicy uczestniczyli w przygotowaniu decyzji, przygotowywali jej projekt, udzielali wskazówek co do sposobu załatwienia sprawy i opiniowali lub zatwierdzali decyzję oraz w jaki sposób wpływali na treść decyzji.

WSA, orzekł na koniec, iż rozstrzygnięcie dotyczące braku obowiązku sporządzenia metryki w sprawie zakończonej decyzją wydaną w 2001 roku, mimo wszystko nie pozbawia dostępu do akt i możliwości domagania się wydania zaświadczeń lub informacji na podstawie bądź pochodzących z tych akt (II SA/Go 854/14).

Wyrok jest nieprawomocny. Przysługuje na niego skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.