Prezydent miasta odmówił spółdzielni mieszkaniowej wydania zaświadczenia, że z dniem 1 stycznia 2019 r. posiadane przez nią prawo użytkowania wieczystego gruntu przekształciło się w prawo własności.

Ustawa z 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo ich własności przewidywała, że takie przekształcenie następuje z mocy prawa. Określono, co rozumieć przez grunt zabudowany na cele mieszkaniowe i jak stosować przepisy ustawy, jeżeli na takim gruncie stoją także inne budynki.

Wśród 14 działek ewidencyjnych składających się na nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej, była i taka stanowiąca otoczenie i fragment wału przeciwpowodziowego. Prezydent miasta uznał więc, że skoro jedna z działek ujawniona w księdze wieczystej jako część nieruchomości spółdzielni nie spełnia warunków ustawowych, prawa użytkowania wieczystego całej nieruchomości nie można przekształcić w prawo własności.

Czytaj więcej

Gmina musi opodatkować opłatę przekształceniową

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, do którego spółdzielnia wniosła zażalenie, stwierdziło, że przekształcenie wykluczają zapisy miejscowego planu zagospodarowania. W planie ustalono ciągi pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe i miejskie tereny wypoczynkowe, obejmujące m.in. ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż wału przeciwpowodziowego. Część działek objętych prawem użytkowania wieczystego nie jest więc gruntem zabudowanym na cele mieszkaniowe i nie podlega przekształceniu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, rozpoznający skargę spółdzielni zaakceptował stanowisko SKO i oddalił skargę. Zdaniem sądu brak jest podstaw do wydania zaświadczenia o przekształceniu, gdyż w rozumieniu przepisów ustawy przekształceniowej nieruchomości nie można uznać za grunt zabudowany na cele mieszkaniowe.

– Przeszkodą są zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym postanowiono, że jedna z działek, figurująca w księdze wieczystej, jest oznaczona jako tereny różne, a jej funkcją jest ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż wału przeciwpowodziowego. Część nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nie jest więc gruntem zabudowanym na cele mieszkaniowe i nie może ulec przekształceniu – wyjaśniała sędzia sprawozdawca Bożena Marciniak. – Nie mogła też mieć tu wpływu okoliczność, że faktycznie służy ona mieszkańcom. Znajduje się bowiem na niej m.in. zielone boisko i plac zabaw dla dzieci.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Wa 1225/21