Tag: Własność Nieruchomości

Arkadiusz Turczyn: Najem jako umowa ograniczająca prawa właściciela

Rozważając możliwość skorzystania z dobrodziejstw wolnego rynku i swobody umów przy umowie najmu, konstrukcja takiej umowy sprawia jednak wrażenie, że w polskim systemie prawnym właściciel schodzi na dalszy plan i jego kosztem zwycięża socjalistyczne myślenie o prawie na rzecz najemcy. Już z samej definicji tej umowy wynika, że na jej podstawie powstaje stosunek o charakterze obligacyjnym, z którego wynika status najemcy lokalu i w konsekwencji jego uprawnienie do władania rzeczą (wyrok SN z 26 lipca 2001 r., II CKN 976/00, LEX nr 52615).

Najpierw rokowania, później decyzja

Organ, wszczynając postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, powinien w pierwszej kolejności ustalić, czy spełniona została przesłanka przeprowadzenia rokowań z właścicielem nieruchomości.

Najem: jaka umowa lepsza dla właściciela mieszkania

Najem okazjonalny jest bardziej korzystny i pewny dla najemców niż instytucjonalny. Mimo tego, że obie formy reguluje ustawa o ochronie lokatorów.

To nie gmina ma zadbać o zabezpieczenie obiektu

Nadzór budowlany błędnie utożsamił własność nieruchomości gruntowej z własnością wybudowanego budynku.

Gminie przysługuje prawo pierwokupu gruntów

O tym, czy określona nieruchomość spełnia przesłanki uzasadniające skorzystanie przez gminę z przysługującego jej ustawowego prawa pierwokupu, rozstrzygają sądy powszechne, a nie sądy administracyjne.

Opodatkowanie przeniesienia własności nieruchomości w ramach datio in solutum

Przeniesienie przez spółkę na rzecz jej wierzyciela własności nieruchomości stanowiących działki w zamian za zwolnienie z obowiązku zapłaty zobowiązania pieniężnego z tytułu zakupu tej nieruchomości, traktować należy jako podlegającą opodatkowaniu dostawę towarów.

Arkadiusz Turczyn: Ograniczony zakres ochrony własności

Założeniem ustrojodawcy wprowadzającego Konstytucję RP było odejście od wielu zasad funkcjonujących w socjalizmie. Dla obywateli liczyło się poszanowanie własności prywatnej, chcieli być „na swoim”. Wprowadzono więc do Konstytucji RP w szczególności art. 21 ust. 1 oraz art. 64.

Tomasz Bratek: Zwrot zreprywatyzowanych nieruchomości spadkobiercom jest możliwy

Po wyroku NSA pierwszą, oczywistą czynnością z naszej strony zdaje się segregowanie spraw na te wydane później i wcześniej niż dziesięć lat temu, a następnie wystąpienie do właściwych organów z wnioskami o wszczęcie z urzędu postępowań o unieważnienie części decyzji – mówi zastępca prezydenta Warszawy Tomasz Bratek.

Elektrownia atomowa czyli powtórka z CPK?

Rządowy projekt o przygotowaniu i realizacji obiektów energetyki jądrowej, przewiduje o wiele większą skalę i szybszą procedurę wywłaszczeń niż przy budowie CPK. Trwają prace nad przepisami.

Robert Gwiazdowski: Reprywatyzacja i praworządność

Dwie prawnicze informacje zaprzątnęły uwagę publiczności na początku tygodnia.