Tag: Własność Nieruchomości

Michał Górski, Jan Paweł Górski: Czy las państwowy można zasiedzieć?

Czekamy na uchwałę poszerzonego składu Sądu Najwyższego, która może mieć poważne skutki gospodarcze. Dowiemy się, czy sędziowie potwierdzą, że nie ma podstaw do traktowania lasu jako rzeczy wyłączonej z obrotu.

Podatek od nieruchomości płaci wydzierżawiający, a nie dzierżawca

Ustalenie zawarte w umowie dzierżawy odnośnie płatnika podatku od nieruchomości są prawnie obojętne wobec organu podatkowego (wójta gminy). Zobowiązanym z tytułu tego podatku będzie bowiem wobec gminy właściciel nieruchomości, czyli wydzierżawiający nieruchomość, a nie jej dzierżawca.

Przekształcenie użytkowania podlega określonym regułom

Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia.

Niezrealizowany plan nie przesądza o opodatkowaniu

Nieruchomość, która nigdy nie była wykorzystywana w działalności, nie została zabudowana ani nie była wykorzystywana w jakikolwiek inny sposób w ramach prowadzonej firmy nie spełnia definicji środka trwałego.

Należność za użytkowanie zmienia się na określonych zasadach

Wypowiedzenie wysokości, czy to stawki procentowej opłat rocznych, czy wysokości tej opłaty, jest prawem, a nie obowiązkiem stron stosunku wieczystego użytkowania i może objąć dowolnie jeden lub obydwa elementy wymiaru tej opłaty.

Spadkobiercy mają prawo dochodzić odszkodowania

W obecnym demokratycznym państwie prawa nie można przerzucać skutków bezprawnego postępowania organów administracji po upływie 60 lat na stronę postępowania, która nie przyczyniła się do takiego stanu rzeczy.

Preferencje przy nabyciu lokalu mają swoje wymogi

Uznaniowy charakter korzystania z roszczenia o zwrot bonifikaty miał jedynie zapewnić podmiotowi publicznemu luz decyzyjny, konieczny w sytuacjach szczególnych.

Naruszenie obowiązków właściciela lub zarządcy nieruchomości

Przepisy prawa budowlanego nakładają pewne obowiązki na właścicieli lub zarządców nieruchomości. W praktyce są problemy z odnalezieniem ich rzeczywistych adresatów.

Sprawy o zmianę prawa do nieruchomości na własność wciąż w sądach

Praktyka pokazuje, ile jeszcze niejasności może kryć tzw. ustawa przekształceniowa. Do sądów wciąż trafiają sprawy o zmianę prawa do nieruchomości na własność.

Gmina musi opodatkować opłatę przekształceniową

Przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego ustanowionego przed 1 maja 2004 r. we własność stanowi dostawę towarów, która podlega VAT.