Ustawa o przeciwdziałaniu Covid-19 nie zwalnia z tego obowiązku – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, uwzględniając skargę wojewody pomorskiego. Wojewoda zaskarżył uchwałę Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z organizacjami pozarządowymi. Wystąpił o stwierdzenie jej nieważności, uznawszy, że nastąpiło istotne naruszenie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy z 2 marca 2020 r., zwanej ustawą covidową. Powołując się na przepis (art. 15zzx) tej ustawy, Rada podjęła uchwałę w trybie korespondencyjnym, poza sesją – zarzucił wojewoda. Z art. 15zzx wynika, że w okresie obowiązywania stanu epidemii albo zagrożenia epidemicznego organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą podejmować uchwały w zdalnym trybie. Ustawa o samorządzie powiatowym przewiduje jednak, że ważne uchwały można przyjąć jedynie na sesji rady powiatu – niezależnie od tego, w jakim trybie, również zdalnym czy korespondencyjnym, ta sesja się odbywa. Zdaniem wojewody zaskarżona uchwała została podjęta poza sesją, ponieważ już przed obradami otwarto koperty do głosowania, wypełnione wcześniej korespondencyjnie przez radnych.

Czytaj więcej

Uchwały rady miasta podczas epidemii koronawirusa mogą być podjęte online - wyrok WSA

W opinii Rady wszystkie działania podjęte w celu przeprowadzenia XXIV sesji Rady były zgodne zarówno z art. 15zzx ustawy covidowej, jak i z ustawą o samorządzie powiatowym. Radni otrzymali projekty wszystkich uchwał, zaopiniowanych pozytywnie przez komisje Rady. Sposób głosowania był transparentny, ich imienne wyniki zamieszczono na stronie internetowej. Żadna ustawa nie określa procedury korespondencyjnego obradowania rady powiatu, ani nie wskazuje, co w procedurze korespondencyjnej należy uważać za „sesję" w tradycyjnym znaczeniu, w jakim go używają ustawy samorządowe – argumentowała Rada.

WSA podzielił jednak ocenę wojewody i stwierdził nieważność uchwały z powodu rażącego naruszenia prawa.

– Sąd uznał, że art. 15 zzx ustawy covidowej odnosi się jedynie do możliwości zorganizowania sesji z wykorzystaniem środków korespondencyjnych jako wyjątku od zasady obradowania w trybie tradycyjnym. Nie wyłącza to stosowania art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, zgodnie z którym rada powiatu obraduje na sesjach, i tylko tam może podejmować ważne uchwały – uzasadniała wyrok sędzia sprawozdawca Jolanta Sudoł.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt: III SA/Gd 75/21