Obywatel zwrócił się do prezydenta miasta z wnioskiem o udostępnienie mu kopii umów o pracę i aneksów do nich wraz z zakresem obowiązków kierownika referatu podatków i windykacji urzędu miejskiego. Chciał również poznać wysokość jego zarobków.

Prezydent przesłał wnioskodawcy zakres obowiązków, ale co do wysokości pensji odesłał go do oświadczenia majątkowego kierownika referatu umieszczonego w biuletynie informacji publicznej. W pozostałym zakresie wydał decyzję odmowną.

Czytaj więcej

Zarobki kierowników urzędów gminnych to informacja publiczna

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Sąd podkreślił, że zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej udostępnieniu podlega informacja o osobach pełniących funkcje publiczne, mająca związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach ich powierzenia i wykonywania. Informacją publiczną nie jest natomiast treść umowy o pracę zawartych z pracownikami samorządowymi, gdyż dotyczy ona indywidualnego stosunku pracy. Ponadto ustawa zaznacza, że prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do wglądu jedynie do dokumentów urzędowych, a nie prywatnych. Stanowisko prezydenta było więc słuszne. Skarżący nie zgodził się z tym i wniósł skargę kasacyjną.

NSA uznał, że zgodnie z ustawową definicją informacji publicznej oraz wyrażoną w art. 61 Konstytucji gwarancją do jej uzyskania, informacją publiczną jest każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub Skarbu Państwa. Sąd podkreślił, że organy rozpatrujące wnioski o udzielenie takich informacji powinny każdorazowo rozstrzygać, czy prośba wnioskodawcy umotywowana jest szczególnie istotnymi względami oraz czy udzielenie mu żądanych informacji nie naruszy godności i intymności urzędnika.

Czytaj więcej

Praca w urzędzie gminy a informacja publiczna

– NSA kolejny raz potwierdza, że umowa o pracę i pensja zasadnicza urzędnika to informacja publiczna. Taką informacją będą też premie, nadgodziny. Jednak nie wszystko można ujawnić. Trzeba szanować sferę prywatności, do której należą alimenty czy dane członków rodziny potrzebne do świadczeń związanych z zatrudnieniem – komentuje orzeczenie sądu mec. Robert Dudkowiak z RDK Kancelarii Radców Prawnych.

Sygnatura akt: III OSK 3275/21