Naczelny Sąd Administracyjny wydał ważny wyrok w sprawie stosunkowo nowego tzw. exit tax, czyli podatku od wyjścia. Nie zgodził się z fiskusem, że można nim objąć darowiznę udziałów wchodzących w skład majątku osobistego matki przekazanych na rzecz syna.

Sprawa dotyczyła interpretacji indywidualnej. Podatniczka we wniosku wyjaśniła, że jest polskim rezydentem podatkowym i w Polsce rozlicza się z podatków. Jest wspólnikiem w polskiej spółce kapitałowej. Udziały w niej planuje jednak nieodpłatnie przekazać w sukcesji rodzinnej synowi. Wartość tych udziałów będzie przekraczała 4 mln zł. Kobieta zaznaczyła, że nie prowadzi działalności gospodarczej, a jej syn nie mieszka w Polsce i jest rezydentem podatkowym w kraju swojego zamieszkania.

Nie ma podstaw

Podatniczka chciała potwierdzenia, że darowizna udziałów w spółce na rzecz jej syna nie spowoduje dla niej obowiązku wniesienia podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, tzw. exit tax.

Czytaj więcej

WSA: Fiskus błędnie rozszerzył exit tax

Fiskus odpowiedział jednak, że podatek mu się należy. Przypomniał, że od 2019 r. do ustawy o PIT dodano art. 30da –art. 30di dotyczące opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków tzw. exit tax. Przepisy te stanowią transpozycję dyrektywy ATAD mającej na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. Zdaniem urzędników opisana sytuacja będzie skutkować powstaniem – stosownie do art. 30dh ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT – obowiązku podatkowego.

Kobieta z tym się nie zgodziła, zaskarżyła interpretację i wygrała. Najpierw rację przyznał jej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy. Jego zdaniem najważniejszy dla sprawy jest art. 30dh ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym podatkowi od wyjścia podlega także nieodpłatne przekazanie innemu podmiotowi składnika majątku położonego na terytorium RP, jeżeli w związku z tym Polska traci w całości albo w części prawo do opodatkowania dochodów z jego zbycia. Jak jednak podkreślił sąd, ustawowa definicja składników majątkowych wskazuje, że chodzi o te związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Sąd orzekł, że udziały, które skarżąca zamierza przekazać synowi, nie stanowią składnika majątku związanego z prowadzoną przez nią działalnością. To jej majątek osobisty. A w ocenie WSA pojęcia „majątek osobisty" z art. 30da ust. 3 ustawy o PIT nie można utożsamiać z pojęciem „składnik majątku" z art. 30dh ust. 3 pkt 1. Skoro zatem opodatkowane jest nieodpłatne przekazanie za granicę innemu podmiotowi składnika majątku, to nie można zasadnie twierdzić, że exit tax podlega nieodpłatne przekazanie mienia będącego majątkiem osobistym skarżącej. Darowanie udziałów synowi nie jest opodatkowane.

Zdaniem WSA z treści dyrektywy nie można wyczytać, że podatek od wyjścia ma zastosowanie, także gdy między członkami rodziny dokonana zostaje darowizna mienia należącego do majątku osobistego darczyńcy będącego osobą fizyczną.

Nadinterpretacja

Tak samo uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd zauważył, że podatek od wyjścia na gruncie prawa unijnego co do zasady powinien dotyczyć osób prawnych. I choć wiele państw wprowadza też takie rozwiązania dla osób fizycznych – co nie jest kwestionowane – to jednak wiąże się to z dodatkowymi warunkami. Dlatego, jak tłumaczył sędzia NSA Maciej Jaśniewicz, nie można przy wykładni odpowiedniego stosowania przepisów o exit tax abstrahować od jego charakteru. Stanowisko WSA było prawidłowe. Wyrok jest prawomocny.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Sygnatura akt: II FSK 12/21