W komunikacie prasowym Naczelny Sąd Administracyjny informuje, że 25 września 2018 r. wydał cztery postanowienia o wstrzymaniu wykonania uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego oraz o oddaleniu wniosków w tym zakresie. Dwa dni później, września 2018 r. NSA rozpoznał kolejne trzy wnioski o zabezpieczenie.

Następnie postanowieniem z 8 października 2018 r. NSA wstrzymał wykonanie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa dotyczącej przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej. Z kolei postanowieniem z 16 października 2018 r. NSA oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa dotyczącej przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej SN.

NSA wyjaśnia, że wskazane postanowienia zostały wydane na podstawie art. 388 ustawy z  17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego . W myśl art. 358 k.p.c. postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym wiąże sąd od chwili, w której zostało podpisane wraz z uzasadnieniem, jeżeli zaś sąd postanowienia nie uzasadnia, od chwili podpisania sentencji. Zgodnie zaś z art. 44 ust. 1a ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego odwołanie przysługuje do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Natomiast stosownie do art. 44 ust. 3 tej ustawy do postępowania przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym stosuje się przepisy ustawy Kodeks postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej.

Rzecznik Prasowy NSA poinformował, że do dnia dzisiejszego do Naczelnego Sądu Administracyjnego nie zostało przekazane żadne z odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa, których dotyczyły wskazane postanowienia.