Sędzia Krystyna Pawłowicz przyznała, że publicznie negatywnie wypowiedziała się na temat wiceprezes TSUE pani Silva de Lapuerta oraz że taka wypowiedź może w odbiorze publicznym sugerować brak bezstronności.

Dlatego sędzia Pawłowicz sama poprosiła o wyłączenie ze składu orzekającego w sprawie P 7/20, dla zachowania najwyższych standardów. Wcześniej wniósł o to Rzecznik Praw Obywatelskich.

Czytaj też: RPO do TK: wyłączyć sędzię Pawłowicz ze sprawy pytania dot. zawieszenia Izby Dyscyplinarnej SN przez TSUE

Chodzi o sprawę pytania prawnego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego   dotyczącego zawieszenia Izby Dyscyplinarnej SN przez Trybunał Sprawiedliwości UE 8 kwietnia 2020 r. Istota pytania sprowadza się do kwestii, czy Polska zobowiązana jest natychmiast wykonać to postanowienie zabezpieczające TSUE. Trybunał Konstytucyjny  miał 15 czerwca 2021 r. wrócić do rozpatrywania tego pytania.

18 czerwca TK poinformował RPO, że 11 czerwca 2021 r. sędzia TK Krystyna Pawłowicz złożyła oświadczenie, w którym poprosiła o wyłączenie ze składu orzekającego w sprawie P 7/20, dla zachowania najwyższych standardów. Przyznała, że publicznie negatywnie wypowiedziała się na temat wiceprezesa TSUE — pani Silva de Lapuerta oraz że taka wypowiedź może w odbiorze publicznym sugerować brak bezstronności w sprawie.

Art. 40 ust. 1 ustawy o trybie postępowania przed TK stanowi, że sędzia niezwłocznie informuje Prezesa Trybunału o okolicznościach mogących powodować jego wyłączenie z udziału w rozpoznawaniu sprawy. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wyłączenie sędziego TK z udziału w rozpoznawaniu sprawy następuje nie tylko z urzędu lub na uzasadniony wniosek uczestnika postępowania, ale również na żądanie tego sędziego. O wyłączeniu sędziego Trybunału Konstytucyjnego z przyczyn, o których mowa w art. 39 ust. 2 uotp TK, rozstrzyga Trybunał w drodze postanowienia.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że treść złożonego oświadczenia przesądza zaistnienie przesłanek wyłączenia sędziego Trybunału Konstytucyjnego Krystyny Pawłowicz z udziału w rozpoznawaniu sprawy o sygn. P 7/20. Postanowienie zapadło jednogłośnie.

17 czerwca TK formalnie wyłączył sędzię K. Pawłowicz. Nowym przewodniczącym składu w tej sprawie został Stanisław Piotrowicz, a rozprawę wyznaczono na 14 lipca 2021.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM