Postanowienie ETPCz z 6 grudnia 2022 r. ma precedensowy charakter. Na jego podstawie trzy sędzie karnistki: Marzanna Piekarska-Drążek, Ewa Gregajtys i Ewa Leszczyńska-Furtak, mają zostać przywrócone do pracy w wydziale karnym, który musiały w sierpniu opuścić na podstawie decyzji szefów Sądu Apelacyjnego w Warszawie, a jednocześnie rzeczników dyscyplinarnych: Piotra Schaba i Przemysława Radzika. Oficjalnie po to, by wzmocnić kadrowo wydział pracy i ubezpieczeń społecznych.

W piśmie z dnia 13 grudnia 2022 r. Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie Piotr Schab oświadczył, że nie wykona orzeczonego środka zabezpieczającego, uznając, że decyzja Trybunału w Strasburgu nie ma charakteru wiążącego.

Do sprawy odniosło się Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. W swojej uchwale przypomina, że Trybunał w Strasburgu przychyla się do wniosków o zastosowanie środków tymczasowych tylko w wyjątkowych wypadkach, gdy brak ich zastosowania realnie naraża skarżącego na ryzyko nieodwracalnej szkody. - Nie może być żadnych wątpliwości, że postanowienia te są wiążące i powinny być wykonywane przez wszystkie Państwa należące do Rady Europy - podkreśla Prezydium NRA.

Adwokatura nie ma wątpliwości, że "odmowa respektowania postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w przedmiocie środków tymczasowych stanowi oczywiste naruszenie art. 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka". Co więcej "jawne lekceważenie traktatowych zobowiązań Polski stwarza zagrożenie dla ochrony praw człowieka w Polsce, a także podważa zaufanie do władz polskich i stanowi sygnał, iż polski rząd nie zapewnia efektywnej ochrony praw zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka".

Czytaj więcej

RPO pisze do sędziego Schaba i MSZ ws. niewykonania zabezpieczeń ETPC