Najczęściej wykorzystywanym sposobem wynagradzania członków zarządu w Spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych jest powzięcie uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w sprawie wynagrodzenia.

W praktyce w akcie powołującym członka zarządu na stanowisko bardzo rzadko jest regulowana wysokość i sposób wynagrodzenia. Poza wyżej wymienionym rodzajem wynagradzania na podstawie, którego członek zarządu pobiera wynagrodzenie jest zawieranie umów w z Zarządem formie m.in. umowy o pracę, umowy zlecenia oraz kontraktu menedżerskiego.