CbCR, czyli sprawozdania Country-by-Country Reports dla jednostek dominujących polskich grup kapitałowych

Sprawozdanie Country-by-Country Reports będą składać jednostki dominujące polskich grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody w poprzednim roku obrotowym przekroczyły 750 mln euro, oraz część spółek zależnych zagranicznych koncernów.

Publikacja: 02.10.2017 00:01

Fiskus nie zawsze może dopytywać o PKWiU

Fiskus nie zawsze może dopytywać o PKWiU

Foto: Adobe Stock

Przepisy dotyczące sprawozdań Country-by-Country Reports już obowiązują w Polsce. Warto zatem sprawdzić, jakie obowiązki zostały nałożone na podatników w tym zakresie.

Co do zasady, sprawozdanie CbCR będą składać jednostki dominujące polskich grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody w poprzednim roku obrotowym przekroczyły równowartość 750 mln euro. Ministerstwo Finansów szacuje, że jest ich w Polsce ok. 100.

Nie oznacza to jednak, że obowiązek ten nie dotyczy spółek zależnych zagranicznych koncernów. Mogą być one zobowiązane do złożenia CbCR, jeśli np.:

1) jednostka dominująca nie ma obowiązku przekazania CbCR w swojej jurysdykcji podatkowej; lub

2) ma ona siedzibę lub zarząd w kraju, który nie jest stroną ratyfikowanej przez Polskę umowy międzynarodowej dotyczącej wymiany informacji podatkowych lub automatyczna wymiana informacji została zawieszona.

Regulacji tych nie stosuje się, gdy grupa kapitałowa wyznaczyła inną jednostkę do przekazania informacji o grupie podmiotów w swojej jurysdykcji podatkowej.

Podatnicy są zobowiązani do złożenia oświadczenia, w którym wskażą jednostkę raportującą oraz jej jurysdykcję podatkową. Oświadczenie takie należy złożyć Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie 10 miesięcy od zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego.

Niezłożenie oświadczenia lub sprawozdania CbCR będzie podlegać karze do 1 mln zł.

Niezbędne elementy

Sprawozdanie CbCR powinno zawierać:

1) dane identyfikacyjne jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów;

2) informacje dotyczące:

a) wielkości osiągniętych przychodów,

b) zrealizowanego zysku (straty) przed opodatkowaniem,

c) zapłaconego podatku dochodowego,

d) należnego podatku dochodowego,

e) kapitału podstawowego,

f) niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,

g) liczby pracowników,

h) aktywów rzeczowych (trwałych i obrotowych), innych niż środki pieniężne i ich ekwiwalenty,

i) rodzaju działalności jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów

– z podziałem na państwa lub terytoria;

3) dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.

Do przygotowania sprawozdań CbC-R podatnicy mogą wykorzystać dane ze skonsolidowanych lub jednostkowych sprawozdań finansowych, ewentualnie danych przygotowywanych na potrzeby rachunkowości zarządczej pod warunkiem konsekwentnego ich stosowania w kolejnych latach obrotowych.

Wszelkie wskazówki ułatwiające organom interpretację CbCR powinny się znaleźć w dodatkowych informacjach lub wyjaśnieniach.

Sprawozdanie będzie składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organy wymienią informacje

Organy podatkowe dokonają wzajemnej wymiany sprawozdań z organami innych państw, w których jurysdykcji prowadzą działalność i płacą podatek dochodowy podmioty danej grupy kapitałowej. Pierwsza wymiana informacji (tj. za rok podatkowy rozpoczynający się w 2016 r.) nastąpi w ciągu 18 miesięcy od ostatniego dnia tego roku obrotowego.

Wymiana sprawozdań CbCR ma służyć weryfikacji potencjalnego transferu dochodów. W związku z tym warto sprawdzić jaki obraz grupy rysuje się w wypełnionym sprawozdaniu, czy alokacja kapitału, aktywów i ludzi wraz ze wskazaniem funkcji nie prowadzą do mylnych wniosków. Aby rozwiać potencjalne wątpliwości organów podatkowych, warto posłużyć się sekcją 3) sprawozdania obejmującą dodatkowe informacje lub wyjaśnieniami.

Maja Seliga-Kret jest doradcą podatkowym, partnerem w Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

Dominik Ruta jest młodszym konsultantem w Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

podstawa prawna: art. 82 – 88 ustawy z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (DzU z 2017 r. poz. 648)

Przepisy dotyczące sprawozdań Country-by-Country Reports już obowiązują w Polsce. Warto zatem sprawdzić, jakie obowiązki zostały nałożone na podatników w tym zakresie.

Co do zasady, sprawozdanie CbCR będą składać jednostki dominujące polskich grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody w poprzednim roku obrotowym przekroczyły równowartość 750 mln euro. Ministerstwo Finansów szacuje, że jest ich w Polsce ok. 100.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży