Maja Seliga-Kret

Zarząd nie odpowie za brak oświadczenia o rynkowym charakterze cen

Członkowie organu zarządzającego daną jednostką nie poniosą odpowiedzialności karnej skarbowej za niezłożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2020 r.

Korekta cen transferowych wciąż niezrozumiała dla sądów

Fiskus i sądy administracyjne nie są zgodne co do tego czy to samo zdarzenie gospodarcze może, w zależności od tego czy skutkuje przychodem czy kosztem, być inaczej rozpoznawane dla celów podatkowych.

KIS - kiedy stosować korektę cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi

Czy korektę cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi, dotyczącą okresu sprzed 2019 r., rozpoznaje się na bieżąco, czy w momencie otrzymania zapłaty albo poniesienia kosztu? Dyrektor KIS nie może się zdecydować.

Ceny transferowe: kiedy rozliczyć roczną korektę rentowności

Przepisy, które wejdą w życie od 2019 r. jednoznacznie wskazują, że korekta przychodów i kosztów podatnika, wynikająca z przyjętej w grupie polityki cen transferowych, powinna zostać ujęta w roku, którego dotyczy.

Czy podnosząc kapitał zakładowy należy sporządzić dokumentację podatkową

Zdaniem sądu, dokapitalizowanie spółki w grupie poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego nie wpływa na dochód podatnika i nie powoduje obowiązku dokumentacyjnego cen transferowych. Fiskus ma jednak inne zdanie na ten temat.

CbCR, czyli sprawozdania Country-by-Country Reports dla jednostek dominujących polskich grup kapitałowych

Sprawozdanie Country-by-Country Reports będą składać jednostki dominujące polskich grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody w poprzednim roku obrotowym przekroczyły 750 mln euro, oraz część spółek zależnych zagranicznych koncernów.

Jak ustalić profil funkcjonalny podatnika w sprawozdaniu CIT/TP

W marcu 2018 r. przedsiębiorcy pierwszy raz złożą sprawozdanie CIT/TP. Zawarte w nim dane mają służyć administracji podatkowej do identyfikowania nieprawidłowości w zakresie cen transferowych.

Zakup usług transportu morskiego z dokumentacją cen transferowych

Przewóz towarów statkami często jest realizowany przez firmy z tzw. rajów podatkowych. Gdy polski przedsiębiorca nabędzie takie świadczenie o wartości powyżej 20 tys. euro, będzie musiał wykazać, że zapłacił za nie cenę rynkową.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji lokalnej dla firm

Podatnicy, których przychody lub koszty bilansowe przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartość 2 mln euro, będą musieli przygotować dokumentację dla poszczególnych transakcji kontrolowanych.