Odpowiedź na pytanie o rozliczenie VAT od transportu na budowie nie jest jednoznaczna.

Czytaj także: VAT: o tym, gdzie opodatkować transport, decyduje siedziba nabywcy

Mechanizm odwrotnego obciążenia został uregulowany w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu podatnikiem jest podmiot nabywający usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9;

- usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik czynny.

Jednocześnie, w myśl art. 17 ust. 1h ustawy o VAT, w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy przepis o odwrotnym obciążeniu stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

Wynajem samochodu z kierowcą...

Kwestia zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do usług przewożenia towaru na budowie była przedmiotem interpretacji indywidualnej z 6 kwietnia 2017 r. (3063-ILPP1-3.4512.59.2017.1.JN) wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Podmiot, który wystąpił o interpretację, był podwykonawcą i zamierzał podpisać umowę wynajmu samochodów cieżarowych z kierowcą. Usługi świadczone przez wnioskodawcę miały polegać na transporcie ziemi z wykopu na miejsce znajdujące się na terenie budowy lub poza nim. Zostały one sklasyfikowane w PKWiU pod numerem 49.41.20.0 (wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą) oraz 49.41.1 (transport drogowy towarów).

...nie jest wymieniony w załączniku nr 14

W odpowiedzi organ uznał, że wskazane przez wnioskodawcę usługi nie zostały wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. W związku z tym, wynajem samochodu cieżarowego w celu transportu realizowanego na terenie budowy nie będzie objęty odwrotnym obciążeniem ze względu na niespełnienie ustawowych przesłanek.

Element składowy świadczenia kompleksowego

W praktyce może się także zdarzyć, że transport realizowany na terenie budowy będzie elementem składowym świadczenia kompleksowego. W interpertacji indywidualnej z 24 maja 2018 r. (0111-KDIB3-1.4012.156.2018.2.WN) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że w tego rodzaju przypadkach znajdzie zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia. Za świadczenie kompleksowe organ uznał usługę budowlaną wraz z usługą transportu ziemi, żwiru, piasku i gruzu, a także przewóz sprzętu budowlanego na terenie jednej budowy. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że: „Świadczone przez Wnioskodawcę usługi transportu ziemi, żwiru, piasku i gruzu, sprzętu budowlanego na terenie jednej budowy stanowią integralną część robót budowlanych. Wnioskodawca świadczy ww. usługi w związku ze świadczeniem kompleksowej usługi budowlanej zgodnie z określonym indywidualnym zamówieniem nabywcy. Bowiem, jak wskazał Wnioskodawca, z punktu widzenia nabywcy czynność główną (dominującą) w ramach umowy stanową roboty budowlane, tj. praca minikoparki, koparko-ładowarki, koparki kołowej oraz koparki gąsienicowej, natomiast czynnościami pomocniczymi wykonywanymi w ramach umowy do czynności głównej (dominującej), które nie stanowią celu samego w sobie, lecz służą wykonaniu świadczenia głównego zasadniczego są: transport (przemieszczanie) ziemi, żwiru, piasku i gruzu oraz przewóz sprzętu budowlanego na terenie jednej budowy".

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

W konsekwencji, usługa transportu, jako część składowa usługi budowlanej, objęta jest mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Co na fakturze

Ponadto organ wypowiedział się w kwestii fakturowania tego rodzjau usług. Zgodnie z wyjaśnieniami, w takich przypadkach na fakturze powinna znaleźć się nazwa właściwa dla całej usługi kompleksowej, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby w części informacyjnej faktury wskazać jakie elementy składały się na całe świadczenie (w tym usługa transportowa).

Problemy z klasyfikacją

Kwestia zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku usług transportowych na terenie budowy nie jest jednoznaczna. Problematyczna jest klasyfikacja czynności wykonywanych przez podmioty wykonujące transport. Niestety, na ten moment brak jest narzędzi, które pozwoliłyby na jednoznaczne zaklasyfikowanie określonych świadczeń. Może zatem dojść do sytuacji, w której bardzo podobne do siebie usługi zostaną sklasyfikowane w odmienny sposób. Jednocześnie należy zauważyć, że taka usługa powinna być traktowana jako element kompleksowej usługi budowlanej. Nie sposób bowiem właściwie zrealizować inwestycji budowlanej bez odpowiedniego wywozu ziemi czy materiałów budowlanych.

Autor jest młodszym konsultantem podatkowym w ECDP Sp. z o.o.

www.ecdpgroup.com

podstawa prawna:art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1h, art. 106e ust. 1 pkt 7 oraz załącznik nr 14 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz 2174 ze zm.)