Nim podejmiemy decyzję o zwolnieniu pracowników, warto się zastanowić: co będzie, jak skończy się pandemia? Wtedy trzeba będzie ruszyć ze zdwojoną siłą, żeby się odbić, a pracownicy będą niezbędni. Jeżeli zostaną zwolnieni, to kto wtedy będzie pracował? Zwolnić pracowników można w każdej chwili. Natomiast dużo ciężej jest znaleźć dobrych, sumiennych i wykwalifikowanych ludzi.

Dofinansowanie z Tarczy antykryzysowej

Tarcza antykryzysowa daje pracodawcom możliwość objęcia swoich pracowników, przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Przy przestoju ekonomicznym pracodawca może uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Natomiast przy obniżonym wymiarze czasu pracy, pracodawca może otrzymać dofinansowanie do wysokości połowy wynagrodzenia (po jego obniżeniu, przy czym nie może być ono niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy), jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Czytaj też:

Jakie porozumienie, takie wsparcie

Pandemia nie zwalnia z procedury zwolnień grupowych

Zdalne cięcia etatów w czasie epidemii

Konsekwencje otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników

Przedsiębiorca, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń, otrzymał z Funduszu środki na rzecz ochrony miejsc pracy nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika:

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

- w okresie lub w okresach pobierania przez pracownika świadczeń finansowanych z Funduszu Gwintowanych Świadczeń Pracowniczych oraz

- w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach pobierania świadczeń finansowanych – nie dłużej jednak niż przez łączny okres ich pobierania – tj. max. 3 miesiące.

Rozwiązania na gruncie Kodeksu pracy

Jeśli Tarcza antykryzysowa nie pomoże, zawsze można wdrożyć działania antykryzysowe w swojej firmie m.in.:

- obniżyć pensje pracownikom na czas trudnej sytuacji;

- zamrozić programy premiowe, w tym wszelkie dodatki i benefity;

- przenieść pracowników, którzy nie mogą aktualnie świadczyć pracy, na inne stanowiska.

Zawsze jest jakieś rozwiązanie. Największym wyzwaniem jest to, że nie wiemy, ile ten stan zawieszenia potrwa. Przez to nie możemy nic zaplanować czy założyć z pewnością, czy to czy inne rozwiązanie się powiedzie.

Zawieszenie stosunku pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło propozycję zawieszenia stosunku pracy na 3 miesiące. W tym okresie pracownikowi przysługiwałoby prawo do pobierania tzw. zasiłku solidarnościowego w wysokości 1200 zł miesięcznie (obecnie nie wiadomo, czy byłaby to kwota netto czy brutto). Takie rozwiązanie miałoby zapewnić pracownikom perspektywę powrotu do swojego miejsca pracy. Więcej szczegółów tego rozwiązania na dzień dzisiejszy nie jest znanych.

Podsumowanie

Przed podjęciem decyzji o zwolnieniu pracowników, warto rozważyć możliwość skorzystania z dofinasowania do ich wynagrodzeń, by móc utrzymać miejsca pracy. Problem może pojawić się, jak się skończy dofinansowanie, a biznes ponownie nie zacznie funkcjonować, wtedy pracodawcy nie będą mieli możliwości zwolnienia pracowników. Jeżeli nie będziemy mogli skorzystać z rozwiązań przewidzianych w Tarczy antykryzysowej, zawsze można pomyśleć o rozwiązaniach na gruncie Kodeksu pracy. Zwolnienie pracowników to ostateczność – na to zawsze przyjdzie czas.

Marta Kopeć, radca prawny i Partner Zarządzający KKZ

Marta Olkowicz – Młodszy Prawnik w KKZ.