Kredyty preferencyjne dla rolników

Rolnicy i przedsiębiorcy zajmujący się produkcją rolną mogą ubiegać się o kredyty, od których odsetki częściowo spłaca państwowa agencja

Aktualizacja: 14.09.2010 03:59 Publikacja: 14.09.2010 03:00

Kredyty preferencyjne dla rolników

Foto: Rzeczpospolita

Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dopłaca do oprocentowania kredytów inwestycyjnych udzielanych przez banki, z którymi podpisała umowy. O taki preferencyjny kredyt mogą się ubiegać osoby fizyczne (oprócz emerytów i rencistów) oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Agencja oferuje 13 linii kredytowych. Maksymalny czas spłaty, w zależności od linii, wynosi od 5 do 20 lat. Karencja w spłacie kapitału może być udzielona na okres od roku do trzech lat.

Pożyczyć można maksymalnie od 4 do 16 mln zł w zależności od rodzaju linii kredytowej. Nie może to być jednak więcej niż 70 – 95 proc. wartości przedsięwzięcia. Resztę powinien stanowić wkład własny w daną inwestycję (nie może on pochodzić z kredytu).

Wkładem własnym może być na przykład sfinansowanie różnicy między ceną umowną kupionych gruntów rolnych a wartością tych gruntów według średnich cen rynkowych ustalonych dla danego województwa przez GUS. Tak samo może być potraktowany zakup lub budowa budynku mieszkalnego w gospodarstwie, jeśli inwestycja wiąże się z utworzeniem gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej. Do wkładu własnego mogą być też zaliczone m.in. środki obrotowe na uruchomienie pierwszego cyklu produkcyjnego czy nakłady poniesione na zakup kwoty mlecznej, gruntów rolnych, nieużytków, lasu.

Uwzględniane są poza tym opłaty za przygotowanie planu inwestycji, nakłady na przygotowanie terenu pod budowę. Oceny wkładu własnego dokonuje bank przed podpisaniem umowy kredytowej. Oprocentowanie wynosi 1,5 stopy redyskontowej weksli, nie mniej niż 2 proc. Obecnie we wszystkich bankach obowiązuje stawka 2,8125 proc. dla linii nIP (kredyt na inwestycję) oraz 2 proc. dla pozostałych. Prowizja nie może przekroczyć 2 proc. wartości kredytu.

ARiMR dopłaca różnicę między odsetkami należnymi bankowi a płaconymi przez firmę. Warunkiem jest terminowe regulowanie zobowiązań przez klienta oraz realizacja inwestycji zgodnie z planem.

Kredyt preferencyjny może być przeznaczony na zakup budynków, jeżeli w ciągu ostatnich dziesięciu lat nie były one finansowane przy udziale pomocy pochodzącej z budżetu państwa lub budżetu UE.

Za datę przyznania kredytu preferencyjnego uznaje się dzień zawarcia umowy. Od tego czasu kredytobiorca, po spełnieniu warunków, może korzystać z dopłat do oprocentowania. Sfinansowane kredytem maszyny i urządzenia nie mogą mieć w dniu zakupu więcej niż pięć lat oraz nie mogły być wcześniej nabyte z wykorzystaniem środków z budżetu państwa lub Unii Europejskiej. Brany jest pod uwagę rok produkcji maszyn. W związku z tym np. w 2010 r. kredyt preferencyjny może być użyty przy zakupie maszyn wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2005 r.

Kredytem inwestycyjnym nie wolno spłacać innych pożyczek. Nie może on też posłużyć do finansowania inwestycji związanych z budową, przebudową lub remontem warsztatów do bieżących napraw maszyn rolniczych.

Zgodnie z warunkami udzielania kredytów z linii nKZ, nMR i nGR powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powiększonego dzięki pożyczce z banku nie może być mniejsza od średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach w danym województwi. Brany jest pod uwagę wskaźnik obowiązujący w dniu złożenia wniosku o kredyt.

Starania o kredyt należy zacząć od przygotowania planu przedsięwzięcia. Niektóre banki wymagają pozytywnej opinii.

W banku współpracującym z agencją należy złożyć wniosek o kredyt wraz z planem przedsięwzięcia, opinią Ośrodka Doradztwa Rolniczego (nie wszystkie instytucje tego żądają) oraz kompletem wymaganych dokumentów. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmuje bank. Sam ocenia przedsięwzięcie pod względem zgodności z prawem i umową zawartą z agencją. Pozytywna opinia ODR jest pomocna, ale nie decydująca.

[ramka][b]Banki współpracujące z ARiMR[/b]

- ING Bank Śląski

- Bank BPH

- Gospodarczy Bank Wielkopolski oraz zrzeszone banki spółdzielcze

- Bank Polskiej Spółdzielczości oraz zrzeszone banki spółdzielcze

- Bank Gospodarki Żywnościowej

- Mazowiecki Bank Regionalny oraz zrzeszone banki spółdzielcze

- Bank Zachodni WBK

- Bank Pekao[/ramka]

[ramka][b]Minimalna wielkość gospodarstwa[/b]

Powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powiększonego dzięki preferencyjnemu kredytowi nie może być mniejsza od średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach w danym województwie.

W roku 2009 średnia w kraju wynosiła 10,15 hektara. [/ramka]

[ramka][b]Zobacz [link=http://www.rzeczpospolita.pl/pliki/dobrafirma/pdf/Kredyty preferencyjne2010.pdf]Kredyty preferencyjne z dopłatami Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa[/link][/b][/ramka]

Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dopłaca do oprocentowania kredytów inwestycyjnych udzielanych przez banki, z którymi podpisała umowy. O taki preferencyjny kredyt mogą się ubiegać osoby fizyczne (oprócz emerytów i rencistów) oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Agencja oferuje 13 linii kredytowych. Maksymalny czas spłaty, w zależności od linii, wynosi od 5 do 20 lat. Karencja w spłacie kapitału może być udzielona na okres od roku do trzech lat.

Pozostało 89% artykułu
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja