W świetle zaś art. 9 kodeksu spółek handlowych zmiana postanowień umowy tych podmiotów - co do zasady - wymaga zgody wszystkich jego uczestników. Powołany przepis ma jednak wyłącznie dyspozytywny charakter, co oznacza, że kontrakt spółki może odmiennie regulować tę kwestię > patrz przykład 1. Dopuszczalne jest zatem podejmowanie uchwał modyfikujących jego treść większością głosów (kwalifikowaną lub zwykłą) bądź wprowadzenie wymogu kworum. Podkreślić należy, że do spółek osobowych - w przeciwieństwie do kapitałowych nie znajduje zastosowania art. 20 k.s.h. Nie istnieje więc nakaz jednakowego traktowania wspólników w takich samych okolicznościach. Pokrzywdzony uczestnik podmiotu nie pozostaje jednak bez środków obrony swoich interesów. Może on mianowicie w takiej sytuacji powołać się na nieważność czynności prawnej, wypowiedzieć umowę spółki - patrz wzór oświadczenia o wypowiedzeniu umowy spółki komandytowej albo, podnosząc, że naruszenie opisanej reguły stanowi ważny powód, wystąpić do właściwego sądu gospodarczego o rozwiązanie podmiotu >patrz przykład 2 oraz wzór pozwu o rozwiązanie spółki partnerskiej.

Przykład 1.

Paragraf 3 umowy ZOLTEX Iksiński sp.j. stanowi, że zmiana postanowień kontraktu wymaga uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej 3 wspólników. 1 lipca 2016 r. sześciu spośród siedmiu - uczestników podmiotu opowiedziało się za uchwałą, na podstawie której od daty jej powzięcia pan Piotr utracił zawarte dotychczas w umowie zwolnienie od udziału w stratach spółki. Z uwagi na fakt, że nie brał on udziału w podjęciu tej decyzji, uznał, że nie mogła być ona powzięta. Według niego bowiem art. 9 k.s.h. pozwala na dokonywanie modyfikacji postanowień kontraktu spółki osobowej wyłącznie za zgodą wszystkich jej wspólników. Stanowisko pana Piotra nie jest jednak zasadne. Regulacje umowne mogą mianowicie inaczej kształtować tę kwestię. Zapis zaś w kontrakcie ZOLTEX Iksiński sp.j. traktujący o procedurze wprowadzania zmian do umowy owego podmiotu jest prawidłowy.

Przykład 2.

Wspólnicy spółki Przedsiębiorstwo Budowlane Alfa - Beata Igrekowska sp.k.- stosownie do treści paragrafu 4 umowy - większością głosów podjęli uchwałę, z mocy której od daty jej powzięcia do realizacji, wymienionych w kontrakcie podmiotu, czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu nie będzie już wymagana zgoda pani Oktawii. Uznała ona, że zachowanie pozostałych uczestników spółki, którzy podjęli tę decyzję, można zakwalifikować jako ważny powód rozwiązania Przedsiębiorstwa Budowlanego Alfa – Beata Igrekowska sp.k. Wystąpiła więc ona do sądu gospodarczego ze stosownym powództwem. Pani Oktawia mogła postąpić w opisany sposób. Jeżeli jednak sąd nie uwzględni jej żądania, pani Oktawia będzie mogła wypowiedzieć umowę spółki, ewentualnie wytoczyć sprawę o stwierdzenie nieważności uchwały wykluczającej jej udział w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Uwaga! Jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75.000 zł, wówczas powództwo wytacza się przed sąd rejonowy. W sytuacji zaś, w której wartość ta jest wyższa od 75.000 zł (wynosi np. 75.000,01 zł), pozew należy złożyć w sądzie okręgowym. W sprawach o rozwiązanie spółki wyłącznie właściwy jest sąd gospodarczy (bo jest to sprawa ze stosunku spółki), w którego okręgu ma ona siedzibę.

Stała opłata sądowa od w/w pozwu wynosi 2.000 zł.

Uwaga! Późniejsze pozbawienie komplementariusza prawa reprezentowania spółki komandytowo- akcyjnej, stanowi zmianę statutu i wymaga zgody wszystkich pozostałych komplementariuszy. Do modyfikacji statutu zaś, pozbawiającej prawa prowadzenia spraw S.K.A. lub przyznającej takie uprawnienie komplementariuszowi dotychczas go pozbawionemu, konieczna jest akceptacja wszystkich pozostałych komplementariuszy. Natomiast uchwały walnego zgromadzenia w sprawach zmiany statutu muszą zapaść, pod rygorem nieważności, po uzyskaniu aprobaty wszystkich komplementariuszy.

Autorka jest adwokatem

podstawa prawna: art. 4 § 1 pkt 1, art. 8 § 1, art. 9, 20, 61 § 1 i 3 w zw. z art. 103 § 1, art. 63 § 1 w zw. z art. 89, art. 137 § 2, art. 140 § 3 oraz art. 146 § 2 pkt 8 ustawy z 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. DzU z 2015 r. poz. 1830)

podstawa prawna: art. 16, 17 pkt 4 oraz art. 40 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 437)

podstawa prawna: art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z 24 maja 1989r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 978)

podstawa prawna: art. 29 pkt 1 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 623)

Wzór oświadczenia o wypowiedzeniu umowy spółki komandytowej

Płock, dnia 2016.06.30

Kamila Igrekowska
zam. ul. Bajkowa 100,
09-402 Płock-
Wspólnik spółki Przedsiębiorstwo Transportowe Ewelina Kot spółka komandytowa ul. Śliwkowa 8, 09-402 Płock

Pani Ewelina Kot
wspólnik spółki Przedsiębiorstwo Transportowe Ewelina Kot spółka komandytowa z/s w Płocku

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy spółki komandytowej

Na podstawie art. 61 § 1 i 3 k.s.h. w zw. z art. 103 § 1 k.s.h. wypowiadam ze skutkiem na 31.12.2016 r. umowę spółki Przedsiębiorstwo Transportowe Ewelina Kot spółka komandytowa z/s w Płocku zawartą 15.01.2014 r.

........................................

(Kamila Igrekowska)

Niniejsze pismo nadano 30.06.2016 r. przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

Wzór pozwu o rozwiązanie spółki partnerskiej

Płock, dnia 2016.07.12

Do Sądu Rejonowego
V Wydział Gospodarczy w Płocku

Powód: Róża Iksińska (PESEL: 80021400111)
zam. ul. Bajkowa 8, 09-400 Płock-
wspólnik Róża Iksińska i partnerzy- Architekci z/s w Płocku
ul. Morska 3, 09-400 Płock (NR KRS: 0000022222);

Pozwani: 1. Tamara Igrekowska
zam. ul. Opoczyńska 21, 09-400 Płock,
2. Donata Zetowska
zam. ul. Ogrodowa 45, 09-400 Płock-
wspólnicy Róża Iksińska i partnerzy- Architekci z/s w Płocku
ul. Morska 3, 09-400 Płock

Opłata stała 2.000 zł
w.p.s.: 60.000 zł

Pozew o rozwiązanie spółki partnerskiej

Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 63 § 1 k.s.h. w zw. z art. 89 k.s.h., załączając aktualny odpis z KRS z 12.07.2016 r., wnoszę o:

1) rozwiązanie spółki Róża Iksińska i partnerzy - Architekci z/s w Płocku ul. Morska 3, 09-400 Płock, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000022222;

2) zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych;

3) przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powódki;

4) dopuszczenie, a następnie przeprowadzenie dowodu z następujących dokumentów:

* umowa spółki Róża Iksińska i partnerzy – Architekci z/s w Płocku z 01.07.2014 r.- na okoliczność składu osobowego w/w spółki,

* aktualny odpis z KRS spółki Róża Iksińska i partnerzy - Architekci z 12.07.2016 r.- na okoliczność przedmiotu działalności w/w spółki,

* aktualny odpis z KRS D sp. z o.o. z 12.07.2016 r. na okoliczność prowadzenia przez D sp. z o.o. działalności konkurencyjnej wobec profilu spółki Róża Iksińska i partnerzy - Architekci z/s w Płocku;

5) dopuszczenie dowodu z przesłuchania stron na okoliczności wskazane w uzasadnieniu pozwu, a w szczególności na okoliczność prowadzenia przez pozwane działalności konkurencyjnej wobec profilu spółki Róża Iksińska i partnerzy - Architekci z/s w Płocku.

Stosownie do treści art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. informuję, iż powódka nie podjęła próby pozasądowego rozwiązania przedmiotowego sporu, albowiem wyklucza ją specyfika niniejszej sprawy.

Uzasadnienie

Strony są wspólnikami spółki Róża Iksińska i partnerzy- Architekci z/s w Płocku.

Dowód : umowa spółki z 01.07.20104 r.

Przedmiotem działalności Spółki jest projektowanie wnętrz i ogrodów.

Dowód : aktualny odpis z KRS spółki Róża Iksińska i partnerzy - Architekci z 12.07.2016 r.

W okresie pomiędzy 01.02. a 30.06.2016 r. nastąpił znaczny spadek liczby zawieranych umów. Próbując ustalić przyczyny zaistniałej sytuacji, powódka 04.07.2016 r. uzyskała informację, że pozwane założyły 01.02.2016 r. spółkę D sp. z o.o. z/s w Płocku, której profil działalności jest taki sam jak spółki Róża Iksińska i partnerzy- Architekci.

Dowód : aktualny odpis z KRS D sp. z o.o. z dnia 12.07.2016 r.

W ocenie powódki znaczne zmniejszenie liczby zamówień wiąże się z rozpoczęciem przez pozwane działalności konkurencyjnej wobec działalności spółki Róża Iksińska i partnerzy – Architekci. Zachowanie pozwanych skutkuje utratą do nich zaufania przez powódkę.

Dowód : przesłuchanie powódki.

W uznaniu zatem, że zachodzą ważne powody do rozwiązania spółki, wnoszę jak na wstępie.

W załączeniu:

– dowód uiszczenia opłaty sąd. od pozwu,

– 2 odpisy pozwu,

– dokumenty z poz. „Dowód".

Róża Iksińska

**********