- Czy pracownik, który pracuje 8 godzin dziennie, może wystąpić z pierwszym wnioskiem o udzielenie opieki na 8 godzin? To daje mu „furtkę", aby następne wolne wybrać w godzinach (np. 2h i 6h) lub kolejne 8h, co w tym drugim przypadku spowoduje de facto wybranie wolnego na podstawie art. 188 k.p. w dniach. – pyta czytelniczka.

Tak. Pracownik może zadeklarować skorzystanie z opieki w taki sposób.

Adekwatnie do potrzeb

Nowelizacja ustawy z 27 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1268) wprowadziła istotne zmiany do 188 k.p. Wcześniej każdy pracownik, który wychowywał przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, mógł wykorzystać 2 dni wolne w roku kalendarzowym. Niestety wiązało się to z tym, że musiał wykorzystać cały dzień zwolnienia, nawet jeżeli tego nie potrzebował. Obecnie pracownik może wybrać, czy chce wykorzystać zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni czy 16 godzin. O sposobie wykorzystania opieki w danym roku kalendarzowym decyduje w pierwszym wniosku o jej udzielenie, złożonym w tym roku.

Pracownik sam decyduje, czy potrzebuje całego dnia wolnego, czy tylko kilku godzin. Ustawodawca nie przewidział przy tym minimalnego wymiaru zwolnienia udzielanego w godzinach, pozostawiając to w gestii zatrudnionych.

Wychowujący dziecko

Pracownik wychowujący dziecko to nie tylko rodzic (biologiczny lub adopcyjny), który nie został pozbawiony praw rodzicielskich i wychowuje dziecko. Może nim być także inna osoba, która ma tytuł prawny do wykonywania opieki nad dzieckiem (np. z racji wykonywania pieczy nad dzieckiem w charakterze rodziny zastępczej).

Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z powyższego uprawnienia może korzystać jedno z nich. Wybór, kto to będzie, należy do nich (art. 1891 k.p.). Mogą się też podzielić opieką (każdy weźmie po jednym dniu).

Nabycie uprawnień

Prawo do zwolnienia pracownik nabywa z dniem podjęcia pracy. Jeśli jednak nie wykorzysta go w danym roku, to nie może przenieść dni opieki na następny rok. 1 stycznia nabywa jedynie prawo do kolejnej opieki – pod warunkiem, że wychowywane przez niego dziecko nie ukończyło 14 lat.

Wybór wariantu

Wymiar zwolnienia wynosi 2 dni albo 16 godzin niezależnie od liczby posiadanych dzieci. Opieka wybierana w godzinach tylko pozornie jest niższa od wymiaru zwolnienia w dniach. 16 godzin równa się bowiem dwóm dobowym normom czasu pracy.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, to sytuacja jest prosta – ma do wykorzystania 16 godzin lub 2 dni opieki.

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, liczba godzin pracy, z których może być zwolniony na podstawie art. 188 k.p., jest ustalana proporcjonalnie do etatu. Przy czym niepełną godzinę wolnego zaokrągla się w górę do pełnej godziny. Pracownik zatrudniony na pół etatu będzie więc mógł wykorzystać maksymalnie 8 godzin zwolnienia, a osoba zatrudniona na 3/4 etatu – odpowiednio maksymalnie 12 godzin itd.

Dr Łucja Kobroń--Gąsiorowska jest adwokatem, BCKG Adwokaci.