Stosownie do brzmienia art. 45 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców jest przeprowadzana na zasadach określonych w tejże ustawie, chyba że zasady i tryb kontroli wynikają z ratyfikowanych umów międzynarodowych albo bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej. Oprócz zasad ogólnych, regulujących pewne podstawowe tryby i zasady, istnieje wiele przepisów szczególnych, o których podmioty przeprowadzające kontrolę powinny pamiętać.