Milena Dorobek-Lis

Trzeba być uważnym z GPT w trakcie pracy w urzędach

Pracownicy administracji publicznej powinni weryfikować wygenerowane przez sztuczną inteligencję teksty, aby nie naruszyć praw twórców do ich dzieł.

Podczas zawieszenia postępowanie administracyjne się nie toczy

W sytuacji, w której strona wniosła o zawieszenie postępowania, wniosek o jego podjęcie, nie musi być w ogóle umotywowany. Decyduje wyłącznie wskazanie samej woli zawieszenia przez stronę.

Skrócenie taryfy na dostarczenie wody jest możliwe

Największym zagrożeniem dla ustalenia taryfy, która ma obowiązywać aż trzy lata, jest zmienna sytuacja ekonomiczna, niemożliwa do przewidzenia w dłuższym okresie

Wykonywanie władzy publicznej wiąże się z odpowiedzialnością

Postępowanie w sprawie niezgodności z prawem decyzji może toczyć się według przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ordynacji podatkowej, jak również jako postępowanie sądowoadministracyjne.

Kontrolowany przedsiębiorca ma swoje prawa

Zgodnie z orzecznictwem NSA sprzeciw można wnieść tylko w czasie trwania kontroli, gdyż tylko wtedy można orzec o odstąpieniu od czynności kontrolnych bądź o kontynuowaniu tych czynności.

Do rozstrzygnięć w sprawie taryf można mieć zastrzeżenia

Nie każda odmowna decyzja organu w przedmiocie zatwierdzenia opłat za wodę i ścieki będzie poprawna i nie zostanie – w razie wniesienia skargi – uchylona przez sąd administracyjny.

Pozwolenie wodnoprawne – zmiany w przepisach

Dostawcy ścieków przemysłowych ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne będą mogli od 10 września 2021 r. dołączyć do wniosku umowę o odprowadzanie ścieków zawartą z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, bez konieczności dodatkowego uzyskiwania zgody.

Kontrola w firmie nie powinna przeszkadzać w jej funkcjonowaniu

Podstawę odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek wykonania czynności kontrolnych może stanowić naruszenie jakiegokolwiek przepisu odnoszącego się do zasad tej kontroli, a więc zarówno przepisów prawa przedsiębiorców, jak i przepisów odrębnych.