Ponad miliard zł unijnego dofinansowania może trafić do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z makroregionu Polska wschodnia (warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie) poprzez zaplanowane na przyszły rok konkursy. O środki będą mogli walczyć zarówno twórcy nowych firm, wprowadzający swoje modele biznesowe na rynek, jak i doświadczeni przedsiębiorcy, dla których wyzwaniem może np. być stworzenie nowej gamy produktów lub usług, w tym z wykorzystaniem do tego procesu nowoczesnego wzornictwa. Zainteresować funduszami unijnymi powinni się także ci przedsiębiorcy, którzy myślą o międzynarodowej ekspansji i chcieliby swoimi wyrobami podbijać nowe rynki.

Platformy startowe

Jednym z efektów realizacji programu „Polska wschodnia" jest powstanie tzw. platform startowych. Są to powiązania różnych instytucji z wiodącą rolą jednej organizacji jako lidera, których zadaniem jest rozwijać obiecujące pomysły biznesowe. Tworzą one wspólne środowisko ekspertów, doradców oraz młodych przedsiębiorców, którzy mogą testować swoje pomysły na biznes, rozwijać najlepsze z nich i zbierać uwagi o ewentualnych błędach i niedociągnięciach. Jednak oprócz wsparcia typowo eksperckiego, doradczego potrzebnego na etapie tworzenia nowej firmy i weryfikowania przyjętego przez nią modelu biznesowego, przedsiębiorcy mogą także liczyć na dofinansowanie w zakresie praktycznego rozwijania działalności. Takiego, które ma doprowadzić do wprowadzenia towarów lub usług na rynek i umożliwienia rozpoczęcia ich sprzedaży

Takie wsparcie finansowe na rozwój swojej działalności w makroregionie będą mogły uzyskać startupy, które pozytywnie zakończą program akceleracji w ramach platform startowych dla nowych pomysłów, tj. utworzą produkt bądź usługę w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy. Projekt powinien zakładać wprowadzenie produktu na rynek (pierwsza sprzedaż) i systematyczne zwiększanie jego sprzedaży zgodnie z wypracowanym w ramach platformy startowej modelem biznesowym.

W przyszłym roku na wsparcie tego typu przedsięwzięć zarezerwowano 300 mln zł. Pieniądze te będzie można wykorzystać m.in. na:

- zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego,

- wynagrodzenie pracy personelu zarządzającego, personelu wsparcia oraz zespołu projektu,

- zakup nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, ogłoszenie konkursu ma nastąpić w czerwcu, a sam nabór wniosków o wsparcie wystartuje w lipcu. Nabór ma być podzielony na etapy.

Internacjonalizacja

Nawet 800 tys. zł wsparcia będą mogli uzyskać przedsiębiorcy, dla których lokalny lub krajowy rynek to już za mało. Warunek jest oczywiście jeden: przygotować nowy model biznesowy dla przedsiębiorstwa, który zakładać będzie jego umiędzynarodowienie. Pod tym hasłem może się kryć eksport towarów lub usług. Tak rozumiane rozszerzenie działalności jest związane z ryzykiem. To oczywiste. Podejmowaniu każdej aktywności gospodarczej ono towarzyszy. Z drugiej strony daje jednak korzyści. Skuteczne wejście na obcy lub obce rynki, poza oczywistą zaletą zwiększenia przychodów i pozyskania nowych odbiorców, jest większa stabilność. Firma uniezależnia się bowiem od kondycji wyłącznie jednego rynku.

O pomoc na przygotowanie, a następnie wdrożenie planu rozwoju eksportu mają prawo ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które m.in.:

- prowadzą działalność gospodarczą w Polsce wschodniej co najmniej 12 miesięcy,

- mają zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy,

- osiągnęły przychody w roku obrotowym nie mniejsze niż 200 tys. zł (co najmniej raz w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku),

- posiadają co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) z potencjałem do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Uzyskane dofinansowanie będzie można przeznaczyć przede wszystkim na:

- zakup usług doradczych związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego,

- nabycie innych usług uzupełniających względem pozyskiwanych usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego,

- udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych,

- zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

W myśl harmonogramu naboru wniosków przyszłoroczny konkurs ma zostać ogłoszony już w styczniu przyszłego roku, przy czym sam nabór aplikacji wystartuje w lutym (konkurs podzielony na rundy). Łączny budżet programu zamyka się kwotą 50 mln zł.

Cenione innowacje

Ponad dwukrotnie więcej, bo 120 mln zł zarezerwowano na konkurs do działania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MSP". Ta część programu „Polska wschodnia" skierowana jest do firm, które podjęły współpracę w ramach różnego rodzaju ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych i znajdują się tym samym w grupie stale współpracujących ze sobą przedsiębiorców. Takie firmy mogą wystąpić o dofinansowanie do zakupu nowych technologii, patentów, oprogramowania, maszyn, linii produkcyjnych i technologicznych oraz innych środków trwałych i dóbr niematerialnych pozwalających wprowadzić na rynek nowy produkt.

Wymogi dla ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego są następujące: działa ono od co najmniej roku, składa się minimum z pięciu firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jednego z Polski wschodniej. Dodatkowe wymogi dla przedsiębiorcy są następujące:

- posiadanie statusu MSP,

- zatrudnianie co najmniej pięciu pracowników w ostatnim roku obrotowym,

- osiągnięte przychody w roku obrotowym nie mniejsze niż 600 tys. zł (w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku),

- przynależność do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego przynajmniej od 6 miesięcy.

W przeciwieństwie do dwóch poprzednio opisanych działań, to przewiduje realizację nieco większych projektów. Po pierwsze przejawia się to w minimalnej kwocie wydatków kwalifikowanych. Jest to milion złotych – mniejsze projekty zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Z drugiej w wielkości dofinansowania, które może wynieść nawet siedem mln zł (poziom dofinansowania wynosi do 70 proc. – pomoc inwestycyjna oraz do 85 proc. – zakup usług doradczych, wydatków kwalifikowanych).

Ogłoszenie konkursu planowane jest na marzec. Wówczas powinna zostać opublikowana dokumentacja: regulamin konkursu, kryteria oceny projektów, wzory dokumentów. Nabór wniosków ruszy miesiąc później i mniej więcej po takim czasie też się zakończy.

Do współpracujących ze sobą przedsiębiorców skierowane jest także działanie 1.3.2 „Tworzenie sieciowych produktów przez MSP". W tym wypadku konsorcja, składające się z co najmniej trzech przedsiębiorców, mogą otrzymać wsparcie na połączenie kompleksowej, innowacyjnej usługi (produktu) we wspólną ofertę. Wsparcie mogą przeznaczyć na: inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych, rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu. Kolejny konkurs do tego działania ma zostać ogłoszony już na początku roku, a nabór wniosków przeprowadzony będzie w okresie luty – kwiecień. Do rozdysponowania wśród konsorcjów ma być 150 mln zł. Także ten konkurs ogłosi i przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dotacje z PARP

Wszystkie zasygnalizowane konkursy będzie ogłaszać Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Będzie także odpowiadać za ich przebieg. Szczegółowych informacji, w tym regulaminów, kryteriów dostępu oraz oceny projektów i wzorów wymaganych dokumentów należy poszukiwać na stronie www.parp.gov.pl. ?

Wzory na konkurencję

Unijne dotacje czekają także na te firmy, które chciałyby skorzystać z usług profesjonalnych projektantów i odświeżyć stosowane w przedsiębiorstwie wzornictwo, idąc tym samym ku nowym produktom. Uzyskanie finansowego wsparcia na tego typu projekty jest możliwe dzięki działaniu 1.4 „Wzór na konkurencję". Składa się ono z dwóch części (etapów). W zakresie pierwszego z nich firma może otrzymać wsparcie na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej. Na tę część zaplanowano w konkursowym budżecie pięć mln zł. Drugi etap sprowadza się do wprowadzenia strategii wzorniczej w życie. Chodzi więc o wdrożenie rekomendacji z audytu w celu wprowadzenia innowacji produktowej. Na tę część, która nie jest obowiązkowa (firma może zakończyć realizację projektu po pierwszym etapie), zarezerwowano 200 mln zł.