Karta, sporządzana na podstawie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=01F5E2EBBC4DCC845C1B4EEE99884E7B?id=167147]ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji[/link], określa poszczególne etapy prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w różnych trybach.

[b]Główna zmiana polega na rozróżnieniu sytuacji, w której zbywane są akcje spółki notowanej na rynku regulowanym, od sprzedaży na podstawie oferty publicznej akcji objętych prospektem emisyjnym lub memorandum informacyjnym sporządzonym w związku z tą ofertą lub dopuszczeniem tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. [/b]

W obu tych sytuacjach [b]zbycie akcji poprzedza decyzja ministra Skarbu Państwa określająca tryb zbywania.[/b] Podczas sprzedaży akcji spółki notowanej na rynku regulowanym będących własnością Skarbu Państwa wydanie decyzji o prywatyzacji oznacza przekazanie zlecenia na rynek regulowany. W dalszej zaś kolejności – zawarcie transakcji oraz, w razie zbycia znacznego pakietu walorów, przekazanie do publicznej wiadomości bieżącej informacji o zmianie stanu posiadania akcji.

W drugim rodzaju sprzedaży muszą być podjęte dalsze czynności – umożliwiające wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym. Chodzi o złożenie dokumentu informacyjnego (prospektu lub memorandum informacyjnego) do Komisji Nadzoru Finansowego oraz o uzyskanie decyzji zatwierdzającej ten dokument.

[i][b]Podstawa prawna: [/b]

- [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=372820]Rozporządzenie ministra Skarbu Państwa z 21 października 2010 r. (DzU nr 209, poz. 1380)[/link][/i]