Rz: Czy marszałek województwa ma prawo badać kondycję finansową biura?

Prof. Hanna Zawistowska: Ustawa o usługach turystycznych nie daje marszałkowi narzędzi do sprawdzenia kondycji finansowej biura. Nie może na przykład domagać się, by przedstawiło mu stosowne dokumenty. Biura wpisywane do rejestru organizatorów turystyki wcale nie muszą być więc w dobrej kondycji.

Wysokość gwarancji na wypadek upadłości zależy od przychodów biura, a marszałek nie ma narzędzi do sprawdzenia, czy jest ona wystarczająca.

W ramach kontroli prawidłowości wyliczenia podstawy ustalenia wysokości zabezpieczenia marszałek może np. korzystać z podawanych do publicznej wiadomości raportów spółek giełdowych czy też sprawozdań finansowych biur zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jednak za podstawę ustalenia wysokości zabezpieczenia bierze się pod uwagę nie cały przychód, ale jedynie uzyskany ze sprzedaży imprez. Wspomniane dokumenty mogą mieć więc jedynie znaczenie pomocnicze. By ocenić prawidłowość wysokości zabezpieczenia, niezbędne byłoby nałożenie na organizatorów turystyki obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży imprez oraz zwiększenie obsady kadrowej urzędów marszałkowskich. Obecnie trudno sprawdzić, czy gwarancja jest adekwatna do skali działalności biura.

W tym roku wszystkie biura podróży muszą mieć nowe, podwyższone gwarancje. Od czego zależy ich wysokość?

Między innymi od zasięgu terytorialnego działalności, rodzaju transportu, terminu pobierania przedpłat i prognozowanych przychodów. Trudno jednak dokonać oszacowania, stąd gwarancje mogą okazać się zbyt niskie.

Dzięki temu, że biuro Alfa Star nie zwiększyło w tym roku przychodów, jego klienci mogą liczyć na pełny zwrot wpłaconych kwot.

Tak, ale w przypadku innych biur gwarancja może okazać się zbyt niska, choć unijna dyrektywa gwarantuje w przypadku upadłości pełny zwrot wniesionych kwot. Minister finansów wydał dwa rozporządzenia podwyższające zabezpieczenia. Okazuje się, że zmiana ta nie wystarczyła. Przydałby się drugi filar zabezpieczeń, chociażby w postaci turystycznego funduszu gwarancyjnego.

—rozmawiała Katarzyna Wójcik

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ