Zaproponowane przez Marka Michalaka zmiany do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mają uczynić pracę ośrodków adopcyjnych skuteczniejszą w ochronie dobra adoptowanego dziecka oraz zapewnić prawidłowość procedury adopcyjnej.

- Opracowaliśmy kompleksową propozycję regulujących proces adopcji dziecka. To w moim przekonaniu bardzo ważny dokument, który przede wszystkim eliminuje zagrożenia dla dziecka wynikające z tego trudnego procesu, ale także standaryzuje pracę ośrodków adopcyjnych – podkreśla Rzecznik.

Propozycja zmian w aktach wykonawczych do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz standardy pracy ośrodków adopcyjnych, opracowane przez Rzecznika Praw Dziecka, zostały już przedstawione Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 2 listopada 2016 r.

Rzecznik zwraca uwagę, że po prawie 5 latach od wejścia w życie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz funkcjonowania ośrodków adopcyjnych w nowej formule organizacyjnej, przyjęte w niektórych województwach rozwiązania organizacyjne dotyczące usytuowania ośrodków adopcyjnych nie sprawdziły się.

- Rzeczywistość pokazała, że ośrodki adopcyjne powinny funkcjonować jako samodzielne jednostki budżetowe. Ma to również znaczenie ze względu na konieczność ujednolicenia standardów pracy wszystkich ośrodków adopcyjnych w Polsce, które powinny mieć jednolitą, a przynajmniej zbliżoną strukturę organizacyjną – podkreśla Marek Michalak.

Projekt zmian w ustawie zaproponowany przez RPD celowo, w zakresie adopcji, posługuje się terminologią odmienną od występującej w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktach wykonawczych, w miejsce słowa „przysposobienie" używając słowa „adopcja". W ocenie Rzecznika słowo „adopcja" bliższe jest procesowi związanemu z możliwością znalezienia dla dziecka, które ma być adoptowane, środowiska rodzinnego.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezydenta RP Andrzeja Dudy