Prowadzenie PPK nie wyklucza uruchomienia PPE

Pracodawcy, którzy już po wdrożeniu programu PPK chcą uruchomić u siebie drugi program długoterminowego oszczędzania, czyli pracowniczy program emerytalny, mogą to zrobić. W tej sytuacji ustawa o PPK przewiduje dla nich pewne ułatwienia. Nie wszyscy pracodawcy są jednak w stanie z nich skorzystać.

Publikacja: 19.01.2024 16:31

Prowadzenie PPK nie wyklucza uruchomienia PPE

Foto: Adobe Stock

Aby nie nakładać na pracodawców podwójnych obowiązków, ustawodawca zwolnił z obowiązku stosowania ustawy o PPK pracodawców, którzy w dniu, w którym mieli zostać objęci tą ustawą (zgodnie z przepisami przejściowymi), prowadzili pracowniczy program emerytalny (PPE), w którym uczestniczyło co najmniej 25% osób zatrudnionych u tego pracodawcy, a pracodawca ten naliczał i odprowadzał składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Oczywiście pracodawcy, którzy mimo prowadzenia PPE chcieli uruchomić także PPK, mogli to zrobić - zresztą nadal mogą, zależy to tylko od ich woli.

Najpierw PPK, potem PPE

W sytuacji, gdy kolejność uruchamiania programów długoterminowego oszczędzania przez pracodawcę jest inna - pracodawca najpierw uruchamia PPK, a dopiero później PPE – uruchomienie tego drugiego programu nie zwalnia go z prowadzenia PPK. W takim przypadku zastosowanie będzie mógł znaleźć jedynie art. 13 ust. 2 ustawy o PPK. Zgodnie z tym przepisem, pracodawca, który zawarł umowę o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, a następnie utworzył PPE i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, może nie finansować, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym PPE został zarejestrowany przez organ nadzoru, wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych do PPK za osoby zatrudnione, które przystąpiły do PPE, zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

Konieczne porozumienie ze związkami zawodowymi

Będzie to mogło jednak nastąpić tylko w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą u tego pracodawcy. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, nie może zatem skorzystać z tego rozwiązania. Możliwość zwolnienia z finansowania wpłat do PPK, wynikająca z art. 13 ust. 2 ustawy o PPK, jest wyjątkiem od zasady, zgodnie z którą każdy podmiot zatrudniający ma obowiązek finansowania tych wpłat. Jako wyjątek, przepis ten nie powinien być rozumiany szerzej niż wynika to z jego treści. A zatem nie jest dopuszczalne uznanie, że podmiot zatrudniający, w którym nie działa zakładowa organizacja związkowa, może zawrzeć porozumienie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o PPK, z inną reprezentacją pracowników niż zakładowa organizacja związkowa działająca w tym podmiocie. Stanowisko to, uzgodnione z KNF i MF, zostało opublikowane w „Zagadnieniach prawnych w zakresie ustawy o PPK”, dostępnych na stronie mojeppk.pl - w plikach do pobrania.

Czytaj więcej

Zwolnienie z PPK z uwagi na prowadzenie PPE można stracić

Wpłaty uczestnika

Zwolnienie z finasowania wpłat do PPK za pracownika „zapisanego” do PPE, z którego może korzystać pracodawca, jeśli porozumie się w tej kwestii z zakładową organizacją związkową, nie dotyczy wpłat do PPK finansowanych przez tę osobę. Nie ma więc przeszkód, aby wpłaty finansowane przez pracownika były nadal przekazywane do PPK. To, czy w takiej sytuacji pracownik będzie kontynuował finansowanie wpłat do PPK, czy też zrezygnuje z tego, składając pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, zależy wyłącznie od jego decyzji.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Podstawa prawna:

ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46 ze zm.).

Małgorzata Jankowska, Ekspert PFR Portal PPK

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność