Zwolnienie z PPK z uwagi na prowadzenie PPE można stracić

W styczniu pracodawca, który nie uruchomił PPK z uwagi na to, że prowadzi PPE, musi sprawdzić, czy nadal przysługuje mu to uprawnienie. Jeżeli według stanu na 1 stycznia w PPE będzie uczestniczyć mniej niż 25% osób zatrudnionych, pracodawca będzie musiał wdrożyć PPK. Kolejna weryfikacja poziomu partycypacji w PPE powinna zostać przeprowadzona na 1 lipca.

Publikacja: 05.01.2024 17:51

Zwolnienie z PPK z uwagi na prowadzenie PPE można stracić

Foto: Adobe Stock

Zwolnieni z wdrożenia pracowniczego planu kapitałowego są m.in. pracodawcy, którzy w terminie wskazanym w art. 134 ust. 1 ustawy o PPK (czyli w terminie objęcia ich przepisami ustawy o PPK) prowadzili pracowniczy program emerytalny (PPE) oraz: naliczali i odprowadzali składki podstawowe do tego programu w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeśli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.

Ważne: Z uprawnienia do niewdrożenia PPK z uwagi na prowadzenie PPE nie mogą skorzystać nowe podmioty zatrudniające, uruchamiające PPK już na zasadach ogólnych. Możliwość niestosowania ustawy o PPK mieli tylko ci pracodawcy, którzy prowadzili PPE na warunkach opisanych w ustawie o PPK w dniu objęcia ich przepisami ustawy o PPK, określonym w art. 134 ustawy o PPK. 

Uprawnienie nie jest na zawsze

Należy jednak pamiętać, że zwolnienie ze stosowania przepisów ustawy o PPK nie jest bezterminowe. Przestaje ono obowiązywać, co oznacza, że pracodawca będzie zobligowany do stosowania przepisów ustawy o PPK, począwszy od dnia:

• zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni,

• ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o PPE,

• likwidacji PPE,

• opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego 90 dni, które wynikło z celowego działania podmiotu zatrudniającego,

• następującego po dniu 1 stycznia lub 1 lipca danego roku, jeśli według stanu na ten dzień w PPE uczestniczy mniej niż 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie.

Co pół roku pracodawca, który z uwagi na prowadzenie PPE nie wdrożył PPK, zobowiązany jest zatem weryfikować poziom partycypacji w PPE. I jeśli, okaże się, że - według stanu na 1 stycznia (1 lipca) - poziom partycypacji w PPE będzie niższy niż wymagane 25%, uprawnienie pracodawcy do niewdrożenia PPK przestanie obowiązywać od dnia następującego po tym dniu.

Czytaj więcej

PPK wdrażają nie tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Obowiązek wdrożenia PPK

Pracodawca będzie miał więc obowiązek uruchomienia PPK. Kiedy? W takim przypadku terminy na zawarcie umowy o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK ustala się zgodnie z art. 8 ust. 1 i art. 16 ustawy o PPK. Oznacza to, że - licząc od dnia utraty omawianego uprawnienia - pracodawca ma obowiązek zawrzeć, w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, umowy o prowadzenie PPK w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy (90 dni). Natomiast umowę o zarządzanie PPK należy zawrzeć nie później niż na 10 roboczych przed zawarciem umów o prowadzenie PPK. Na przykład, jeżeli, po sprawdzeniu poziomu partycypacji w PPE, okaże się, że - według stanu na 1 stycznia - w PPE uczestniczyło mniej niż 25% osób zatrudnionych, pracodawca będzie miał czas na zawarcie umów o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych do 10 kwietnia 2024 r., a umowy o zarządzanie PPK - do 26 marca 2024 r.

Ważne: W dniu, w którym sprawdzana jest partycypacja, podmiot zatrudniający powinien porównać ogólną liczbę osób zatrudnionych z liczbą osób zatrudnionych, które przystąpiły do PPE i wskaźnik ten powinien wynosić nie mniej niż 25%. Chodzi tu o partycypację w PPE osób zatrudnionych, zgodnie z definicją „osób zatrudnionych” zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK. W liczbie osób zatrudnionych, które są uczestnikami PPE, nie należy uwzględniać tych, które kiedykolwiek przystąpiły do programu PPE i na dzień dokonywania weryfikacji nie są już zatrudnione w danym podmiocie. 

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.htm.

Podstawa prawna:

• ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46 ze zm.),

• ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 710 ze zm.).

Małgorzata Jankowska, ekspert PFR Portal PPK

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność