Od wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia nalicza się wpłaty do PPK

Pracodawca oblicza i pobiera wpłaty do PPK od każdego wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK, chyba że uczestnik złożył deklarację o rezygnacji. Dotyczy to także wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia. Po zakończeniu stosunku pracy nie można już jednak „zapisać” pracownika do PPK.

Publikacja: 18.08.2023 15:31

Od wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia nalicza się wpłaty do PPK

Foto: Adobe Stock

Pierwsze wpłaty do PPK oblicza się i pobiera od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po powstaniu stosunku prawnego wynikającego z umowy o prowadzenie PPK. Kolejne wpłaty oblicza się i pobiera od każdego wynagrodzenia uczestnika – co do zasady, także wypłaconego po ustaniu zatrudnienia, chyba, że uczestnik złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Wpłaty do PPK stanowią określony procent wynagrodzenia uczestnika PPK. „Wynagrodzeniem” jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia przewidzianego w art. 19 ust. 1 tej ustawy (do tzw. 30-krotności), oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Przykład: Umowa o pracę uczestnika PPK została rozwiązana z końcem lipca. Na początku sierpnia pracodawca zapłacił byłemu pracownikowi za godziny nadliczbowe z lipca. Od wynagrodzenia za nadgodziny także należało obliczyć i pobrać wpłaty do PPK. Wpłaty te powinny trafić do instytucji finansowej do 15 września. Załóżmy, że z końcem sierpnia pracodawca wypłaci jeszcze byłemu pracownikowi premię. Od tej premii również obliczy i pobierze wpłaty do PPK. Jeżeli były pracownik – uczestnik PPK tego nie chce, może złożyć pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Jeżeli zrobi to przed wypłatą premii, pracodawca nie obliczy już od niej i nie pobierze wpłat do PPK. Jeżeli zrobi to po wypłacie premii, ale jeszcze przed dokonaniem naliczonych i pobranych od niej wpłat, to te wpłaty nie trafią już do instytucji finansowej (wpłaty pobrane z premii uczestnika PPK zostaną mu zwrócone). Złożenie deklaracji o rezygnacji nie ma natomiast wpływu na już dokonane wpłaty do PPK. 

Ważne: Na naliczenie wpłat do PPK po ustaniu zatrudnienia może mieć wpływ zmiana instytucji finansowej przez pracodawcę. Jeżeli po ustaniu zatrudnienia uczestnika PPK doszło do rozwiązania umowy o zarządzanie PPK zawartej z instytucją finansową, która jest stroną umowy o prowadzenie PPK zawartej w imieniu i na rzecz tego uczestnika, pracodawca nie oblicza, nie pobiera i nie dokonuje wpłat do PPK od wynagrodzenia wypłaconego po rozwiązaniu umowy o zarządzanie PPK. 

Czytaj więcej

Zwolnienie mikroprzedsiębiorcy z PPK nie jest bezterminowe

Zgodnie z ostatnią deklaracją uczestnika

Pracodawca ma obowiązek obliczyć i pobrać wpłaty do PPK, finansowane przez uczestnika PPK, od wynagrodzenia wypłaconego mu po ustaniu zatrudnienia zgodnie z ostatnią deklaracją dotyczącą wpłat do PPK tego uczestnika. Natomiast wpłaty finansowane przez pracodawcę powinny zostać naliczone w wysokości obowiązującej w terminie ich obliczenia, zgodnie z umową o zarządzanie PPK.

Przykład: Uczestnik PPK był zatrudniony u pracodawcy do końca lipca. W lipcu zadeklarował dodatkową wpłatę do PPK (zaczęła ona obowiązywać od sierpnia). Z wynagrodzenia wypłaconego mu w sierpniu należy pobrać nie tylko wpłatę podstawową, ale także wpłatę dodatkową - w wysokości zadeklarowanej przez uczestnika PPK. Załóżmy, że - zgodnie z umową o zarządzanie PPK - pracodawca finansuje uczestnikom PPK nie tylko wpłatę podstawową, ale także wpłatę dodatkową. W takim przypadku od wynagrodzenia wypłaconego byłemu pracownikowi w sierpniu należy obliczyć zarówno wpłatę podstawową, jak i wpłatę dodatkową, finansowane przez pracodawcę.

„Zapisanie” do PPK tylko w czasie zatrudnienia

Do PPK nie można „zapisać” byłego pracownika - nawet, gdyby chciał zostać uczestnikiem PPK. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK może nastąpić tylko w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej w danym podmiocie.

Czytaj więcej

Niektóre sytuacje kryzysowe zwalniają z wpłat do PPK

Przykład: Dwaj pracownicy zakończyli zatrudnienie u pracodawcy 31 lipca. Pod koniec sierpnia pracodawca wypłaci im jeszcze premię. Obaj byli pracownicy chcą, aby od tej premii zostały obliczone i pobrane wpłaty do PPK. Jeden z nich, w wieku 58 lat, w czasie swojego zatrudnienia u tego pracodawcy, został uczestnikiem PPK, ale w kwietniu złożył deklarację o rezygnacji. Osoba ta może złożyć byłemu pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Złożenie tego wniosku przed wypłatą premii spowoduje, że zostaną od niej obliczone i pobrane wpłaty do PPK, które zostaną przekazane do instytucji finansowej we wrześniu. Natomiast drugi były pracownik, w wieku 40 lat, na skutek złożenia deklaracji o rezygnacji, nie został uczestnikiem PPK. Osoba ta, po ustaniu zatrudnienia, nie może już zostać „zapisana” do PPK przez tego pracodawcę. Nawet jeżeli złoży byłemu pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK, pracodawca nie uwzględni tego wniosku. 

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.htm.

Podstawa prawna: ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46).

Anna Puszkarska, ekspert PFR Portal PPK

Pierwsze wpłaty do PPK oblicza się i pobiera od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po powstaniu stosunku prawnego wynikającego z umowy o prowadzenie PPK. Kolejne wpłaty oblicza się i pobiera od każdego wynagrodzenia uczestnika – co do zasady, także wypłaconego po ustaniu zatrudnienia, chyba, że uczestnik złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Wpłaty do PPK stanowią określony procent wynagrodzenia uczestnika PPK. „Wynagrodzeniem” jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia przewidzianego w art. 19 ust. 1 tej ustawy (do tzw. 30-krotności), oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt