Ogromna kara dla Polski od TSUE za zaniechania rządu PiS

Polska uchybiła zobowiązaniom członka Unii Europejskiej, ponieważ nie przyjęła dotąd przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy 2018/1972 ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE.

Publikacja: 14.03.2024 10:42

Ogromna kara dla Polski od TSUE za zaniechania rządu PiS

Foto: Adobe Stock

Termin transpozycji upłynął 21 grudnia 2020 r. Komisja  dotychczas nie otrzymała informacji o realizacji dyrektywy 2018/1972, choć Komisja wezwała Polskę do usunięcia uchybienia w lutym 2021 r. W lipcu 2022 r. wniosła do TSUE skargę na Polskę. 

TSUE: nie ma uzasadnienia dla takiego opóźnienia Polski

W dzisiejszym wyroku Trybunał uwzględnił skargę Komisji. Za bezsporne uznał, że Polska nie podjęła środków niezbędnych do zapewnienia transpozycji dyrektywy 2018/1972 w terminie wskazanym w uzasadnionej opinii Komisji (tj. do 23 listopada 2021 r.). Trybunał wskazał przy tym, że ani konieczność przyjęcia nowych aktów prawnych kompleksowo regulujących rynek telekomunikacyjny, ani podnoszona przez Polskę nieprecyzyjność przepisów ww. dyrektywy, ani skutki pandemii COVID-19 nie usprawiedliwiają zarzucanego przez Komisję uchybienia.

Czytaj więcej

Rząd nadrabia szkodliwe zaległości we wdrażaniu dyrektyw. Na początek podatki [INFOGRAFIKA]

Na wniosek Komisji Trybunał nakazał też Polsce zapłacić okresową karę pieniężną i ryczałt. Trybunał uznał, że to odpowiedni  środek do nakłonienia Polski, by jak najszybciej  dokonała transpozycji dyrektywy 2018/1972. Na wypadek gdyby stwierdzone uchybienie trwało w dniu ogłoszenia wyroku (czyli 14 marca 2024 r.), Polska została zobowiązana zapłacić 50 000 euro dziennie, licząc od dnia ogłoszenia wyroku do chwili usunięcia uchybienia.

Jeśli chodzi o ryczałt, Trybunał orzekł, że skuteczne zapobieganie analogicznym naruszeniom prawa Unii w przyszłości oraz zapewnienie jego pełnej skuteczności przemawiają za zobowiązaniem Polski do zapłaty na rzecz Komisji kwoty 4 milionów euro (ponad 17 mln zł).

Czytaj więcej

Polska w ogonie państw we wprowadzaniu dyrektyw

Wyrok TSUE. Jest komunikat Ministerstwa Cyfryzacji

W wydanym przez Ministerstwo Cyfryzacji komunikacie prasowym przeczytać możemy, że „prace legislacyjne nad transpozycją Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej do polskiego prawa (w przepisach nowej ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej) rozpoczęły się w lipcu 2020 r. i nie zostały sfinalizowane do końca poprzedniej kadencji. Spowodowane to było przede wszystkim pojawieniem się w projekcie ustawy przepisów niewynikających bezpośrednio z implementowanej dyrektywy, a dotyczących m.in. kontroli operacyjnej oraz retencji danych, a także zmian w ustawie o radiofonii i telewizji (tzw. Lex pilot)”. Jak wskazuje Ministerstwo, w nowej kadencji doszło do niezwłocznego wznowienia prac nad zmianami w przepisach.

– Pozostajemy w dialogu z Komisją Europejską, dążąc do sprawnego i pełnego wdrożenia przepisów Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. Jest to jeden z naszych priorytetów – mówi wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka w komunikacie prasowym Ministerstwa Cyfryzacji.

sygn. akt  C-452/22

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność