Częstą praktyką jest, że w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed końcem kadencji, premier wyznacza jego zastępcę na osobę pełniącą obowiązki wójta.

Taka sytuacja ma swoje pozytywne strony. Przede wszystkim zastępca przeważnie jest świetnie zorientowany w sprawach gminy. Gwarantuje też ciągłość sprawowania funkcji.

Może jednak powodować pewne komplikacje. Np. w sytuacji, gdy premier wyznaczy do pełnienia obowiązków wójta byłego zastępce w okresie, gdy biegnie okres wypowiedzenia jego stosunku pracy. Wówczas będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której ta sama osoba pozostaje w dwóch równoległych stosunkach pracy z tym samym pracodawcą.

- Nie jest to sytuacja typowa - mówi dr Monika Latos-Miłkowska, z Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa I Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. - Wynika jednak z zastosowania obowiązujących przepisów, w których nie przewidziano szczególnej regulacji dla sytuacji, w której pełniącym obowiązki wójta miałby zostać jego odwołany zastępca znajdujący się w okresie wypowiedzenia - dodaje.

Zgodnie z art. 28 e ustawy o samorządzie gminnym wygaśnięcie mandatu wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępców. Odwołanie to następuje z mocy prawa, co oznacza, że nie jest ono uzależnione od złożenia zastępcy odrębnego oświadczenia woli. Ma to swoje uzasadnienie. W sytuacji, gdy mandat wójta wygasł nie ma w gminie osoby upoważnionej do dokonywania w stosunku do zastępcy czynności z zakresu prawa pracy.

- Ponieważ nawiązanie stosunku pracy z zastępcą wójta następuje na podstawie powołania to rozwiązanie stosunku pracy następuje w trybie odwołania - wyjaśnia dr Monika Latos Miłkowska. - Zgodnie z art. 70 § 2 kodeksu pracy odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę. W okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem - dodaje.

Jednocześnie wyznaczenie przez premiera na stanowisko osoby pełniącej obowiązki wójta jego odwołanego zastępcy samo w sobie nie wywiera żadnego wpływu na biegnący okres wypowiedzenia. W szczególności nie powoduje jego skrócenia ani wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy. Oznacza to, że okres wypowiedzenia biegnie dalej aż do rozwiązania stosunku pracy odwołanego zastępcy.

Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy w okresie wypowiedzenia jest oczywiście możliwe. Wymaga jednak zawarcia porozumienia pomiędzy pracownikiem a pracodawcą (art. 36  6 kodeksu pracy).

- Co do zasady nie ma przeszkód, aby po odwołaniu pracownika ze stanowiska strony skróciły okres wypowiedzenia, wymagałoby to jednak zawarcia porozumienia z odwołanym zastępcą - potwierdza dr Monika Latos-Miłkowska.

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

Pojawia się jednak problem, kto w tej sytuacji jest upoważniony do reprezentowania  pracodawcy. Jak bowiem wynika z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zastępcy wójta wykonuje wójt. W omawianym przypadku będzie to osoba wyznaczona przez premiera, a więc były jego zastępca.

- W sytuacji gdy osobą pełniącą obowiązki wójta jest jego dotychczasowy zastępca doprowadziłoby to do sytuacji, w której zawierałby porozumienie o skróceniu okresu wypowiedzenia sam ze sobą - mówi dr Monika Latos-Miłkowska.

Przypadki dokonywania czynności prawnych samemu ze sobą są bardzo kontrowersyjne i rodzą zawsze poważne wątpliwości co do ważności takiej czynności prawnej.

- Wydaje się zatem, że należy zaakceptować sytuację istnienia dwóch równoległych stosunków zatrudnienia (do momentu rozwiązania stosunku pracy na skutek upływu okresu wypowiedzenia). Wszak powstała ona na skutek stosowania obowiązujących przepisów prawa - przekonuje dr Monika Latos-Miłkowska.