Podatkowa amortyzacja znaku towarowego

Podatkowa amortyzacja znaku towarowego trwa nie krócej niż 60 miesięcy. Ustalając okres odpisywania dla celów bilansowych uwzględnia się natomiast przewidywany czas jego użytkowania.

Publikacja: 18.07.2018 05:30

Podatkowa amortyzacja znaku towarowego

Foto: 123RF

Przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy w urzędzie patentowym nabywa się prawo jego wyłącznego używania w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski. Uprawnienie to jest ograniczone przedmiotowo – do wskazanych w rejestracji towarów lub usług, terytorialnie (obszar Polski) oraz czasowo – na 10 lat od daty zgłoszenia, z możliwością przedłużania na kolejne dziesięcioletnie okresy ochronne. Prawo ochronne na znak towarowy jest prawem majątkowym zbywalnym i podlega dziedziczeniu. Właściciel znaku może nim rozporządzać – udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną albo go sprzedać. Znaki towarowe pełnią nie tylko podstawową funkcję odróżniającą jednego przedsiębiorcę od innego z danej branży, ale również reklamową, inwestycyjną i komunikacyjną. Przede wszystkim jest to efektywne narzędzie w obrocie handlowym i po uzyskaniu rejestracji znaku można skuteczniej zakazać konkurencji używania w obrocie takich samych lub podobnych i wprowadzających w błąd oznaczeń.

Procedura rejestracji

Znakiem towarowym w Polsce, zgodnie z aktualną definicją, może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób gra?czny, jeżeli nadaje się ono do odróżnienia w obrocie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od produktów konkurencji. Jako znak towarowy można zarejestrować w szczególności: wyraz, rysunek, ornament, kompozycję kolorystyczną, formę przestrzenną, w tym formę towaru lub opakowania, a także melodię lub inny sygnał dźwiękowy. Jest to katalog otwarty i dopuszczalne są także inne formy oznaczeń, jeśli są możliwe do przedstawienia w formie graficznej oraz będą nadawały się do oznaczania towarów lub usług danego przedsiębiorcy.

W celu uzyskania „prawnego monopolu" na wybrane oznaczenie należy zgłosić je do urzędu patentowego określając, dla jakich dokładnie towarów lub usług zostanie on przeznaczony.

Najpierw zgłoszenie jest badane pod względem formalno – prawnym. Badana jest jego tzw. zdolność odróżniająca, czyli fantazyjność i możliwość oznaczania towarów/usług wskazanych w zgłoszeniu. Następnie zgłoszenie jest publikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie trzech miesięcy od tej publikacji, inne podmioty posiadające własne prawa wyłączne kolizyjne ze zgłoszonym znakiem mogą złożyć sprzeciw wobec zgłoszenia. Informacja o rejestracji znaku towarowego podlega wpisowi do rejestru znaków towarowych. Potwierdzeniem posiadania prawa do znaku jest świadectwo ochronne wydane przez urząd. Sam start prowadzenia działalności gospodarczej powinien skupiać się na zagwarantowaniu ochrony praw własności intelektualnej firmy. Warto zadbać o spójną strategię ochrony marki jeszcze na etapie przygotowania do wejścia na rynek z danym towarem/usługą. Konsekwentne działania skoncentrowane wokół prawa do znaków towarowych często stają się kluczem do jej sukcesu w biznesie.

To właśnie charakterystyczne logo, slogan reklamowy, kolor czy kształt towaru mogą stać się wiodącą siłą marketingową firmy przyciągającą konsumentów do wyboru danej marki i przywiązującą ich do jej cech czy jakości.

Ujęcie bilansowe i podatkowe

Niezależnie od formy znaku towarowego stanowi on prawo majątkowe o określonej wartości materialnej, które może być przedmiotem obrotu cywilnoprawnego. Należy przy tym zaznaczyć, że prawo ochronne do znaku towarowego powstaje dopiero z chwilą zarejestrowania tego znaku. Dopiero wówczas po przeprowadzeniu procedury rejestracyjnej przedsiębiorca uzyskuje wyłączne prawo do korzystania ze znaku towarowego. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a także prawa podatkowego prawo ochronne do znaku towarowego stanowi wartość niematerialną i prawną. Zarazem przepisy te stanowią o nabyciu tego prawa (art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. b ustawy o rachunkowości, art. 22b ust. 1 pkt 4 lub 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 16b ust. 1 pkt 4 lub 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Nie oznacza to jednak, że do powstania znaku towarowego nie może dojść na skutek jego wytworzenia. W takim przypadku właściciel znaku towarowego ponosi różne koszty i wydatki, np. opracowania graficznego, wizualnego, słownego lub dźwiękowego, wynagrodzenia rzecznika patentowego, koszty sporządzenia dokumentacji wymaganej do zgłoszenia znaku do urzędu patentowego, które są odnoszone bezpośrednio w ciężar kosztów, gdyż uzasadnione jest, że z chwilą uzyskania ochrony prawnej na posługiwanie się znakiem towarowym uprawniony do posługiwania się znakiem właściciel będzie czerpał z jego posiadania określone korzyści ekonomiczne.

Natomiast w przypadku nabycia prawa ochronnego do znaku towarowego wydatki poniesione na jego nabycie będą stanowiły wartość początkową prawa ochronnego do znaku towarowego. Wydatki te będą aktywowane w czasie i odnoszone w ciężar kosztów poprzez dokonywane odpisy amortyzacyjne.

Zarówno przepisy ustawy o rachunkowości, jaki i przepisy ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują, że obowiązkowi amortyzacji podlegają prawa ochronne do znaków towarowych, których wartość, w dniu przyjęcia do używania, jest wyższa niż 10 000 zł. Prawa ochronne do znaków towarowych o wartości niższej bądź równej 10 000 zł mogą zostać bezpośrednio ujęte w kosztach w miesiącu przyjęcia tego prawa do używania. Zgodnie z art. 22m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (odpowiednio art. 16m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) okres amortyzacji prawa ochronnego do znaku towarowego nie może być krótszy niż 60 miesięcy. Natomiast ustalając stawkę amortyzacyjną dla prawa ochronnego do znaku towarowego do celów bilansowych należy wziąć pod uwagę przede wszystkim okres przewidywanego użytkowania tego prawa.

Autorzy: Andrzej Przytuła, partner, adwokat, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Natalia Dyda, radca prawny, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Grzegorz Patek, radca prawny, doradca podatkowy, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy w urzędzie patentowym nabywa się prawo jego wyłącznego używania w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski. Uprawnienie to jest ograniczone przedmiotowo – do wskazanych w rejestracji towarów lub usług, terytorialnie (obszar Polski) oraz czasowo – na 10 lat od daty zgłoszenia, z możliwością przedłużania na kolejne dziesięcioletnie okresy ochronne. Prawo ochronne na znak towarowy jest prawem majątkowym zbywalnym i podlega dziedziczeniu. Właściciel znaku może nim rozporządzać – udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną albo go sprzedać. Znaki towarowe pełnią nie tylko podstawową funkcję odróżniającą jednego przedsiębiorcę od innego z danej branży, ale również reklamową, inwestycyjną i komunikacyjną. Przede wszystkim jest to efektywne narzędzie w obrocie handlowym i po uzyskaniu rejestracji znaku można skuteczniej zakazać konkurencji używania w obrocie takich samych lub podobnych i wprowadzających w błąd oznaczeń.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży