Spora część działań marketingowych kierowanych do konsumentów wiąże się z powstaniem po ich stronie przychodu w PIT. Konsumenci (osoby fizyczne) nie rozliczają samodzielnie podatku – czynią to za nich płatnicy. Pobranie podatku to nie jedyny obowiązek płatnika. Najczęściej musi on poinformować o tym urząd skarbowy.

Czytaj także: PIT: lepiej ogłosić konkurs w prasie niż na Facebooku

Przykład

ALFA jest dystrybutorem sprzętu AGD. Zorganizowała konkurs dla konsumentów, w którym nagrodą były zagraniczne wakacje. Otrzymanie nagrody nie podlegało pod zwolnienie z PIT. Z tytułu wydania nagrody ALFA, jako płatnik, musi pobrać podatek (10 proc.) i wpłacić go do 20. dnia kolejnego miesiąca na rachunek urzędu skarbowego. Poza tym ALFA musi sporządzić informację (PIT-8AR) i przesłać ją do końca stycznia kolejnego roku do urzędu skarbowego.

Pozornie ustalenie kto jest płatnikiem wydaje się być sprawą prostą. Podmiot, który organizuje akcję marketingową, jest płatnikiem PIT. Sprawa komplikuje się gdy działania marketingowe zlecane są agencjom marketingowym. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze dlatego, że niektóre agencje wydają nagrody, które do momentu wydania są ich własnością. Po drugie, wciąż dość powszechną praktyką jest zawieranie w umowach z agencjami marketingowymi zapisów, w których agencja zobowiązuje się do wykonywania funkcji płatnika.

Kto jest zlecającym

Z punktu widzenia posiadania statusu płatnika nie ma znaczenia, kto zostanie oznaczony w umowie z agencją lub w regulaminie akcji marketingowej jako organizator. Płatnikiem jest zlecający wykonanie określonego wydarzenia, akcji, konkursu itp. Jest to uzasadnione, jeśli weźmiemy pod uwagę, że za działaniami agencji zawsze stoi zlecający, który wyznacza ramy, określa budżet i finansuje wydarzenie. Agencja marketingowa nie podejmuje działań z własnej inicjatywy. Z ekonomicznego punktu widzenia świadczenia wydawane w ramach akcji marketingowych nie pochodzą od agencji marketingowej, nawet jeśli od strony formalnej wygląda to inaczej. Ekonomiczny sens transakcji jest bowiem jasny – jest nim promocja towarów zlecającego lub jego marki. Podobnie jest ze źródłem finansowania świadczeń wydawanych konsumentom. To zlecający ponosi całość kosztów akcji marketingowej.

W najnowszych interpretacjach Dyrektor KIS skłania się ku uznaniu za płatnika tego, kto zleca akcję marketingową.

Co na to fiskus

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Dyrektor kwestionuje tym samym możliwość przypisania tej funkcji agencjom marketingowym. Takie podejście zostało zaprezentowane m.in. w interpretacji z 2 marca 2018 r. (0114-KDIP3-2.4011.393. 2017.2.AK1): „Poprzez zawarcie umowy agencja marketingowa albo partner handlowy nie wchodzi w prawa i obowiązki podmiotu zlecającego. Inicjatorem akcji marketingowych faktycznie jest i będzie wnioskodawca, zlecający agencji marketingowej albo partnerowi handlowemu organizację akcji promocyjnej. W związku z powyższym na wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika."

Podobne stanowisko Dyrektor KIS przedstawił w innych interpretacjach, m.in. z 20 lutego 2018 r. (0111-KDIB2-3.4011.304.2017.1.AB); z 25 października 2017 r. (0114-KDIP3-2.4011.169.2017.2.AK); z 24 kwietnia 2018 r. (0113-KDIPT2-3.4011. 115. 2018.1.SJ).

Postanowienia kontraktu nie mają znaczenia

Funkcji płatnika nie można przenieść na inną osobę. Ustawa o PIT nie przewiduje takiej możliwości. Uprawnienie takie nie wynika również z innych aktów prawnych. W związku z tym zlecający nie może uczynić agencji marketingowej płatnikiem PIT, poprzez wprowadzenie do umowy odpowiedniego zapisu. Takie postanowienie umowne będzie nieskuteczne.

Agencje marketingowe mogą być natomiast odpowiedzialne np. za obliczenie podatku, przygotowanie danych dla celów sporządzenia informacji (deklaracji) podatkowych, a nawet przygotowanie i podpisywanie tych dokumentów w imieniu zlecającego – na podstawie pełnomocnictw. Pozwala na to ordynacja podatkowa (art. 80a § 1 o.p.).

Przykład

ALFA zleciła agencji marketingowej przeprowadzenie akcji promocyjnej w ramach sprzedaży premiowej. Wartość nagród przekraczała 2000 zł. W umowie miedzy ALFA i agencją strony postanowiły, że agencja jest płatnikiem PIT z tytułu wydanych nagród i jest zobowiązana do wypełnienia wszystkich obowiązków z tym związanych, w tym również sprawozdawczych (PIT-8AR). Pomimo zapisów umowy, funkcję płatnika będzie pełnić ALFA jako podmiot organizujący akcję promocyjną, a działania agencji jako płatnika nie zwolnią ALFA z jej obowiązku rozliczenia PIT.

Przypisanie statusu płatnika agencji marketingowej zamiast zlecającemu akcję marketingową może prowadzić do nieprawidłowości w wypełnieniu przez tego drugiego obowiązków płatnika.

Ryzyko błędnego podejścia

Po pierwsze, jego zobowiązanie do pobrania i zapłaty PIT do urzędu skarbowego nie wygaśnie. Zapłata PIT przez agencję marketingową powinna być traktowana w takiej sytuacji jako nadpłata podatku. Po stronie zlecającego powstanie natomiast zaległość podatkowa.

Po drugie, nie zostaną wykonane prawidłowo obowiązki sprawozdawcze (np. złożenie PIT-8AR), ponieważ dokumenty dotyczące pobrania podatku mogą być sporządzone wyłącznie przez płatnika (ewentualnie przez pełnomocnika). Złożenie tych dokumentów przez agencję marketingową we własnym imieniu nie spowoduje, że obowiązek zlecającego (płatnika) zostanie spełniony. ?

Autor jest radcą prawnym i doradcą podatkowym w ABC Tax

Podstawa prawna:art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 42 ust. 1 i 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1059)