- Przedsiębiorcą rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych. Usługi te będą dokumentowane fakturami VAT marża. Do każdej faktury dołączane będzie zestawienie kosztów i wyliczenie marży. Czy prawidłowe będzie, jeżeli do prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów zostanie wpisana kwota marży netto, czyli kwota marży pomniejszona o należny VAT? – pyta czytelniczka.

Biura podroży na udokumentowanie niektórych usług turystyki są zobowiązani wystawiać faktury VAT marża (dla biur podroży). Stosownie bowiem do art. 119 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest co do zasady kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, bez względu na to, kto nabywa usługę turystyki, w przypadku gdy podatnik:

- działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek,

- przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

Podatnicy stosujący procedurę VAT marża dla biur podróży są obowiązani prowadzić ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, z uwzględnieniem kwot wydatkowanych na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. Muszą także posiadać dokumenty, z których wynikają te kwoty (zob. art. 109 ust. 3a ustawy o VAT).

Czytaj także: VAT: rozliczanie marży w usługach turystycznych

Bez stawki i kwoty podatku

W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi kwota marży, faktura – w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 1-17 ustawy o VAT – powinna zawierać wyłącznie dane określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-8 i 15-17 ustawy o VAT. Nie powinna zatem zawierać m.in. stawki i kwoty podatku. Musi natomiast być oznaczona jako „procedura marży dla biur podróży" (zob. art. 106e ust. 2 ustawy o VAT).

Istota problemu w rozpatrywanym przypadku sprawdza się do ustalenia, czy w przypadku faktur VAT marża, dokumentujących usługi turystyki, do podatkowej księgi przychodów i rozchodów powinna być wpisana tylko kwota marży netto (tj. kwota marży pomniejszona o należny VAT).

Na podstawie dowodów księgowych

Sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać ta księga, aby stanowiła dowód pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych, uregulowany został w rozporządzeniu ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (dalej: rozporządzenie). Stosownie do § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia, podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Wystawiane przez przedsiębiorcę faktury VAT marża z tytułu świadczonych usług turystyki stanowią zatem podstawę do ujęcia przychodu z tytułu tych usług w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Kwoty należne

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników sprzedających towary i usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychodem podatnika jest zatem wartość należności brutto pomniejszona o kwotę podatku należnego. W przypadku faktur VAT marża wystawianych na udokumentowanie świadczonych usług turystyki oznacza to, że nie można za przychód uznać wyłącznie kwoty marży pomniejszonej o VAT, jak chciałaby tego czytelniczka.

Przykład:

Wartość sprzedaży brutto: 6 230 zł

Kwota marży: 1 230 zł

Podstawa opodatkowania VAT: 1 000 zł

Podatek należny (VAT): 230 zł.

Przychodem w przedstawionej sytuacji będzie kwota 6 000 zł, tj. wartość brutto (6 230 zł) pomniejszona o należny od tej usługi VAT (230 zł).

W analizowanej sprawie, z uwagi na to, że kwota marży (wynikająca z prowadzonej ewidencji dla potrzeb VAT) nie jest równoznaczna z przychodem (przychodem jest kwota należna), nie jest możliwe ewidencjonowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wyłącznie marży jako wyniku (dochodu) z tytułu świadczonych usług turystycznych. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów powinno się więc wpisać uzyskany przychód netto, przyjmując wartość należności wynikającą z faktury VAT marża, pomniejszoną o należny VAT (ustalony od marży).

W kolumnie 7

Jak wynika z objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów „Kolumna 7 jest przeznaczona do wpisywania przychodów ze sprzedaży wyrobów (towarów handlowych) i sprzedaży usług".

W naszym przykładzie w kolumnie 7 podatkowej księgi przychodów i rozchodów jako przychód powinna zostać zatem wpisana kwota 6 000 zł.

Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 marca 2008 r., IBPB1/415-326/07/MW). ?

Autor jest doradcą podatkowym

Definicje z ustawy o VAT

Przez marżę rozumie się różnicę między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. Przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie (zob. art. 119 ust. 2 ustawy o VAT).

podstawa prawna: ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1509 ze zm.)

podstawa prawna: rozporządzenie ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 728 ze zm.)