Czy żeby zaskarżyć decyzję fiskusa, wystarczy komputer i internet?

Oczywiście, tylko tego potrzebujemy do złożenia skargi na decyzję podatkową do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Musimy jeszcze dysponować narzędziem do podpisu, które również wymaga jedynie komputera z internetem. Skarga powinna spełniać wszystkie wymogi przewidziane dla pisma procesowego, a wnoszona w formie dokumentu elektronicznego – jeszcze adres elektroniczny. Jeżeli skarga jest wnoszona w formie dokumentu elektronicznego i nie zawiera adresu elektronicznego, sąd przyjmuje, że właściwy jest adres elektroniczny, z którego ją nadano.

Czytaj także: Dziś wszystko o sporach z fiskusem w czasie pandemii

Jak w praktyce poradzić sobie z tym podpisem?

Skarga jako dokument elektroniczny musi zostać podpisana przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Te zasady podpisywania dotyczą także załączników w formie dokumentu elektronicznego. Najprostszy będzie podpis zaufany. Aby z niego korzystać, trzeba założyć sobie profil zaufany, czyli narzędzie do korzystania z podpisu zaufanego. Można go założyć bez wychodzenia z domu. Szczegółowe informacje o zakładaniu profilu zaufanego można znaleźć na stronie www.gov.pl w zakładce załóż profil zaufany.

Co zrobić, żeby nie przegapić terminu do wniesienia skargi?

Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji podatkowej. Skargę w formie dokumentu elektronicznego wnosi się do elektronicznej skrzynki podawczej tego organu. Potwierdza on wniesienie skargi w formie dokumentu elektronicznego do swojej elektronicznej skrzynki podawczej poprzez przesłanie urzędowego poświadczenia odbioru w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne, pod wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny, w naszym przypadku elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego. W treści urzędowego poświadczenia odbioru zawarta jest informacja, że pisma w sprawie będą doręczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, oraz pouczenie o prawie strony do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

I jesteśmy zabezpieczeni?

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Otrzymujemy urzędowe poświadczenie przedłożenia naszej elektronicznej skargi organowi. Jest dowodem, że w danym momencie wnieśliśmy skargę na decyzję podatkową. Termin wniesienia skargi uważa się za zachowany, także gdy przed jego upływem strona wniosła skargę wprost do sądu administracyjnego. W tym wypadku również otrzymamy urzędowe poświadczenie przedłożenia skargi, ale na skrzynkę podawczą sądu. Sąd niezwłocznie prześle skargę do organu, który wydał decyzję podatkową. Wniesienie skargi bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego może zatem wydłużyć czas załatwienia sprawy.

Jak ustalić właściwość sądu?

Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję podatkową. Organ przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Przekazuje sądowi skargę i odpowiedź na skargę do jego elektronicznej skrzynki podawczej. Elektroniczne skrzynki podawcze wszystkich organów podatkowych i sądów administracyjnych zlokalizowane są na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), w związku z czym do wniesienia pisma niezbędne jest posiadanie konta na tej platformie.