Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 października 2020 r. (I FSK 2003/17).

Podatnik prowadził działalność m.in. w zakresie najmu i dzierżawy samochodów osobowych. Samochody były wykorzystywane przez niego wyłącznie do odpłatnego najmu lub dzierżawy. Podatnik prowadził ewidencję przebiegu pojazdów, chociaż nie miał takiego obowiązku. Ewidencja była na bieżąco kontrolowana nie tylko pod kątem kompletności i formalnej poprawności, lecz także pod kątem treści – co najmniej raz w miesiącu sprawdzany był stan licznika. Pojazdy były garażowane na monitorowanym parkingu podatnika, nie posiadały wbudowanych systemów nadzoru GPS, a kluczyki do samochodów przechowywane były w miejscu dostępnym wyłącznie dla podatnika. Podatnik zapytał organ podatkowy czy w tej sytuacji ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z eksploatacją pojazdów w pełnej kwocie zgodnie z art. 86a ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT. Zdaniem podatnika przysługuje mu pełne prawo do odliczenia VAT, ponieważ samochody są wykorzystywanie wyłącznie w związku prowadzoną działalnością gospodarczą.

Czytaj także: Jakie wydatki na firmowe auto można zaliczyć do kosztów

Według organu, aby podatnik mógł skorzystać z prawa do pełnego odliczenia VAT związanego z eksploatacją tych samochodów, powinien te pojazdy oddawać wyłącznie w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, bez możliwości wykorzystywania ich w inny sposób. Natomiast sposób użytkowania samochodów, jaki przedstawił podatnik nie wyklucza możliwości wykorzystania ich do celów prywatnych. Stąd organy podatkowe uznały stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Podatnik wniósł skargę na interpretację do WSA, który zgodził się z jego stanowiskiem, że przysługuje mu pełne prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi. Organ złożył skargę kasacyjną do NSA.

NSA oddalił skargę kasacyjną. W ustnym uzasadnieniu wyroku wskazał, że warunek wykorzystania pojazdów wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika został w tym przypadku spełniony. Przedmiotem działalności podatnika był najem pojazdów i na podstawie takiej umowy samochody zostały udostępnione. Tym samym, podatnik nie miał obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów. Podatnik prowadził jednak ewidencję w celu wykazania wyłącznego wykorzystywania pojazdów do prowadzenia działalności gospodarczej. Spełnił więc wymogi większe niż nakazuje ustawodawca. Zdaniem NSA, w tej sprawie wszystkie elementy, które mógł stworzyć podatnik, aby wykazać, że pojazdy są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, zostały stworzone. Nie zmienia tego m.in. fakt, że pojazdy były garażowane na monitorowanym parkingu podatnika, a kluczyki do samochodów przechowywane były w miejscu dostępnym wyłącznie dla podatnika.

Maciej Łapuć - współpracownik zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte

Klaudia Piąstka - konsultantka w dziale doradztwa podatkowego Deloitte

Istota komentowanego orzeczenia dotyczyła pełnego prawa do odliczenia VAT związanego z eksploatacją pojazdów w związku z wykorzystywaniem ich wyłącznie do działalności gospodarczej. Wyrok został wydany w stosunku do podatnika prowadzącego działalność

m.in. w zakresie najmu i dzierżawy pojazdów.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Zgodnie z ustawą o VAT, co do zasady, podatnik ma prawo do odliczenia 50 proc. kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Regulacja ta nie ma jednak zastosowania, gdy pojazdy wykorzystywane są wyłącznie do działalności gospodarczej. W takim przypadku podatnik może odliczyć VAT w pełnej kwocie. Pojazdy uznaje się za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej m.in. jeśli sposób ich wykorzystywania, zwłaszcza określony w ustalonych zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Ustawa przewiduje jednak, że warunku prowadzenia wskazanej ewidencji nie stosuje się w przypadku samochodów przeznaczonych wyłącznie m.in. do oddania w odpłatne używanie na podstawie m.in. umowy najmu lub dzierżawy.

W analizowanym przypadku samochody były wykorzystywane przez podatnika wyłącznie w związku z zawartymi umowami najmu. Tym samym, zgodnie z przepisami podatnik nie miał obowiązku prowadzenia ewidencji pojazdów. Niemniej, ewidencja była prowadzona przez podatnika fakultatywnie przy jednoczesnej weryfikacji dokonywanych zapisów. Zdaniem organu podatkowego przedstawione przez podatnika procedury nie wykluczają możliwości użycia samochodów do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Sądy administracyjne nie podzieliły zdania organu podatkowego. W ustnych motywach orzeczenia NSA zwrócił uwagę na fakultatywne prowadzenie ewidencji pojazdu przez podatnika oraz podkreślił, że w ten sposób podatnik spełnia warunki nawet większe niż te wymagane przez ustawodawcę. NSA stwierdził, że nie ma uzasadnienia stanowisko organu, zgodnie z którym garażowanie samochodów na parkingu podatnika w sposób obiektywny stwarza możliwość wykorzystania ich do celów prywatnych. NSA potwierdził, że te elementy, które podatnik mógł stworzyć, by wykazać, że samochody są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, zostały spełnione.

Omawiany wyrok jest pozytywny dla podatników świadczących usługi najmu samochodów osobowych. Ustne uzasadnienie rozstrzygnięcia NSA potwierdza m.in., że fakt garażowania samochodów na parkingu wynajmującego nie powinien wpłynąć na zakres prawa do odliczenia VAT. Warto jednak pamiętać, że w podobnych sprawach związanych z odliczaniem VAT od samochodów osobowych należy brać pod uwagę całokształt okoliczności związanych z wykorzystywaniem danego pojazdu.