Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 16 kwietnia 2015 r. (IBPBI/2/4510-32/15/AP).

Polska spółka kapitałowa (wnioskodawca) planuje zawarcie umowy pożyczki z podmiotem powiązanym. Rok podatkowy polskiego podmiotu nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, gdyż trwa od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r. W ramach planowanej umowy pożyczki wnioskodawca otrzyma gotówkę jeszcze przed zakończeniem bieżącego roku podatkowego, tj. przed 30 września 2015 r.

Spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy nowe przepisy o niedostatecznej kapitalizacji będą miały zastosowanie, jeżeli kwota pożyczki zostanie przekazana spółce po 31 grudnia 2014 r., ale przed zakończeniem jej bieżącego roku podatkowego. Wnioskodawca stanął na stanowisku, że w przypadku otrzymania kwoty pożyczki w 2015 r., ale przed zakończeniem bieżącego roku podatkowego (tj. przed 1 października 2015 r.), odsetki od takiej pożyczki nie będą podlegały ograniczeniom zgodnie z nowym brzmieniem przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, bez względu na datę płatności tych odsetek.

Organ uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Jednocześnie powołał się na treść przepisów przejściowych i podkreślił, że w analizowanej sprawie kluczowe znaczenie ma to, że kwota pożyczki została faktycznie przekazana po 31 grudnia 2014 r. W praktyce polska spółka będzie mogła korzystać z wcześniejszych przepisów o niedostatecznej kapitalizacji wyłącznie do końca bieżącego roku podatkowego (tj. do 30 września 2015 r.).

Komentarz eksperta

Wiktor Samborowski, konsultant w Dziale Prawnopodatkowym PwC

W przypadku płatności odsetek od pożyczek na rzecz podmiotów powiązanych, polskie spółki powinny zwrócić uwagę na ograniczenia wynikające z przepisów ustawy o CIT w zakresie niedostatecznej kapitalizacji. Co do zasady, regulacje te ograniczają możliwość uznawania za koszt podatkowy odsetek od pożyczek udzielonych przez podmioty powiązane. Należy zwrócić uwagę, że od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowa treść przedmiotowych przepisów, która znacznie odbiega od wcześniejszych regulacji. Wraz z nowymi zasadami dotyczącymi niedostatecznej kapitalizacji, wprowadzono również przepisy przejściowe wskazujące m.in. kiedy polska spółka powinna stosować wcześniejsze ograniczenia.

Już teraz dostrzegamy, że zarówno treść nowych przepisów, jak i regulacji przejściowych nie jest jasna dla polskich podatników, co skutkuje licznymi wnioskami o interpretacje.

Komentowana interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach wskazuje na odmienne podejście podatników oraz fiskusa w zakresie sposobu interpretowania przepisów przejściowych. Organ nie zgodził się ze stanowiskiem polskiej spółki, zgodnie z którym powinna ona mieć prawo do stosowania poprzednich przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji, jeżeli kwota pożyczki będzie przekazana przed końcem bieżącego roku podatkowego. Moim zdaniem, stanowisko wnioskodawcy w odniesieniu do sposobu interpretacji przepisów przejściowych jest nieprawidłowe i w tym przypadku należy zgodzić się z wnioskami zaprezentowanymi przez organ podatkowy.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Zgodnie bowiem z literalnym brzmieniem przepisów przejściowych (tj. art. 7 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw), w przypadku gdy kwota pożyczki została faktycznie przekazana pożyczkobiorcy przed dniem wejścia w życie nowych przepisów (tj. przed 1 stycznia 2015 r.), polski podatnik powinien stosować wcześniejsze ograniczenia dotyczące niedostatecznej kapitalizacji. A contrario, jeżeli wnioskodawca otrzyma kwotę pożyczki po 31 grudnia 2014 r., to powinien stosować nowe przepisy (w praktyce polska spółka powinna przeanalizować stosowanie ograniczeń wynikających z zasad niedostatecznej kapitalizacji pod nowymi regulacjami). Odnosząc się bezpośrednio do argumentacji strony, należy podkreślić, że wnioskodawca dokonał błędnej interpretacji celowościowej przepisów przejściowych poprzez nadanie prymatu art. 12 nad art. 7 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. Artykuł 12 przedmiotowej ustawy został wprowadzony przez ustawodawcę w celu uregulowania sytuacji, w której podatnik stosuje rok podatkowy niepokrywający się z kalendarzowym. Wykładnia językowa tego przepisu wskazuje na możliwość stosowania wcześniejszych przepisów o niedostatecznej kapitalizacji wyłącznie do końca przyjętego przez spółkę roku podatkowego. Analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane m.in. w interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu z 11 marca 2015 r. (ILPB3/423-681/14-3/PR), a także na stronie Ministerstwa Finansów w publikacji z 23 stycznia 2015 r. pt. „Nowe zasady limitowania wysokości odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów obowiązujące w podatku dochodowym od osób prawnych".

Podsumowując, w przypadku przekazania kwoty pożyczki po 31 grudnia 2014 r., wnioskodawca będzie uprawniony do stosowania wcześniejszych przepisów o niedostatecznej kapitalizacji jedynie do końca bieżącego roku podatkowego (tj. do 30 września 2015 r.), a po tym okresie zastosowanie powinny mieć nowe regulacje.